Entry # 259 has returned 1 entry

Nim

[[nim]] adjetivo many

(Spanish) muchos