Your search for the postposition -ts’ą́ą́’ away from, separating from, derived from has returned 8 entries

-ts’ą́ą́’, -ts’á

’Adeesdíilgo dibé sits’ą́ą́’ dah diijéé’.

3-thunder.P-GO sheep 1-away.from start-3-run.Pl.P
listenloadingplaying

When thunder rumbled the sheep stampeded on me, ran away from me. (YM 1987:18)

’Adeesdíilgo dibé sits’ą́ą́’ dah diijéé’.

3-thunder.P-GO sheep 1-away-from start-3-run.Pl.P
listenloadingplaying

When thunder rumbled the sheep stampeded on me, ran away from me. (YM 1987:18)

’Adeesdíilgo dibé sits’ą́ą́’ dah diijéé’.

3-thunder.P-GO sheep 1-away-from start-3-run.Pl.P

All of the territories of Britain put together is larger than the United States. (YM 1987:67)

Jooł nits’ą́ą́’ nídiish’aah.

ball 2-away.from up-begin-1-lift.I
listenloadingplaying

I’m taking the ball away from you.

Mósí yázhí bimá yits’ą́ą́’ yóó’ííyá.

kitten 2-mother 3-from away-3-go.P
listenloadingplaying

The kitten got lost from its mother.

Mósí yázhí bimá yits’ą́ą́’ yóó’ííyá.

kitten 2-mother 3-from away-3-go.P
listenloadingplaying

The kitten got lost from its mother.

Shimá sitsilí bibéésh bee hane’í bits’ą́ą́’ náádii’ą́.

1-mom 1-little.brother 3-cellphone 3-away.from 3-3-return.P
listenloadingplaying

My mother took my little brother’s cellphone away.