Entry # 171 has returned 1 entry

ẍna’yaj

ẍna’yaj

[’∫naʔ.jaχ] sustantivo left

(Spanish) izquierda