Entry # 296 has returned 1 entry

reh man nruch’oq ta ajamik

[reh man n.’ɾutʃ͡ʼoq tah ʔa.χa.’mikh] frase he does not run

(Spanish) él no corre