An example search has returned 50 entries

’Ach’íí’ ła’ deeshį́į́ł.

rolled.intestine some 1-eat.F
listenloadingplaying

I will eat rolled intestines now and then.

’Adą́ą́dą́ą́’ ch’iyáán ’áshłaago dajííyą́ą́’.

yesterday food 1-make.P-GO pl-4-eat.P

’Adą́ą́dą́ą́’ísh tł’óo’di nanilnishgo nee ’ałní’ní’ą́?

yesterday-Q outside-at 2-work.CI-GO 2-with noon

’Atsį’ísh ’éí doodaii’ łóó’ísh nínízin?

meat-Q or fish-Q 3-2-want.NI

-’oh

-ghą́ą́h

-ił

-íyah

-k’ee

-kéé’

-t’ah

-ta’

Béésh bee hane’é b nááshbał.

phone 3-with 1-whirl.Prog

bik’ídazhdidoodis

pl-3DO-4dpl-wrap.it.around.it.F

bik’ídidiidis

3DO-1dpl-wrap.it.around.it.F

Ch’óóshdą́ą́dą́ą́’ shichidí naaki. K’ad ’éí t’ááłá’i.́

formerly 1-car two now it one
listenloadingplaying

I used to have two cars. Now I have only one.

Da’ chidíísh bee hólǫ́ doodaii’ ni daats’í chidí nee hólǫ́?

Q car-Q 3-with 4-exist.NI or 2 maybe car 2-with 4-exist.NI

Dichin bik’ee doo bííchįįd da.

hunger 3-account neg 3-become.hopeless.P neg
listenloadingplaying

On account of famine conditions have become hopeless.

Diné bikéyah bikáa’gi łáhágóó ninádahałtį́įh łeh.

Navajo 3-land 3-on-at a.few.places areal-rain.I usually

Díí chizh shá ’ałk’íniishóósh.

this firewood 1-for 3-2-split.I
listenloadingplaying

Split these pieces of wood for me.

Díí tsin ’ał’oh neel’ą́.

this stick RECIP-less.than 3-reach.NP

Dził bit’áahgi bįįh haalzheeh.

mountain 3-close.to-at deer 3-3-hunting.CI
listenloadingplaying

He’s deer hunting over near the mountain.

Ha’át’éegoshą’ ’ayóo náníldzid?

why-Q very 2-fear.I
listenloadingplaying

Why are you afraid?

haa níldííl

listenloadingplaying

how large is it

haa yídéetą́ą́’

how deep is it

hadoołtééł

3DO-2dpl-carry.him/her.up.out.of.something.F

hayíígeed

3DO-3-dig.it.out.P

Há’át’íí lá hastiin dóó ’at’ééd ’áyiilaa?

what Q man and girl 3-3-make.P
listenloadingplaying

What did the man and the girl make?

háádóó

listenloadingplaying

where from (specifically)

Háágóó lá díníyá?

where-to.Q 2-go.F

hágoónee’

háágeed

3DO-1-dig.it.out.P

Jáan naalnishísh?

John 3-work.I-Q

Jooł nits’ą́ą́’ nídiish’aah.

ball 2-away.from up-begin-1-lift.I

K’ad cháshk’eh góyaa tó de ’anool’ąął.

now wash down water up 3-rise.Prog

Kin Łánídiísh ’éí doodago Bee’eldííldahsinildi daats’í naniná?

Flagstaff-at-Q TOP or Albuquerque-at perhaps 2-go.around.CI

Kǫ’ ’ayóigo bee n’deezdíín ndi doo shiníłdoi da.

fire very 3-with 3-sheds.light.P but NEG 1-3-warm.SPN NEG
listenloadingplaying

The fire gives lots of light, but it doesn’t warm me.

Kwe’éshą’ haa nízah nináhálzhishgo nináháltį́į́h?

here-Q how 3-long.N-up.to time.move.R-GO rain.R
listenloadingplaying

How often does it rain here?

laanaa

listenloadingplaying

optative particle expressing a positive wish, hope or desire

Mary ha’át’íí nayiisnii’?

Mary what 3-3-buy.P
listenloadingplaying

What did Mary buy?

Shicheii t’áá ’íiyisíí hastihgo biniinaa kónááhoot’éhí doo na’ádódlíi da.

1-grandfather very 3-old.N-GO because next.year NEG 3-expect.live.NP NEG
listenloadingplaying

Since my grandfather is very old he doesn’t expect to be alive next year at this time.

t’ah ńt’éé’

Tsékooh góyaa tł’óół bee ’adanásh’nah.

canyon areal-down 3-with 1-climb.down.R

Tsé dzídzahashníiłgo baa naashá, daniidoiigo táchééh góne’ yah ’adoo’nił biniiye.

rock into.fire-3-1-put.P-GO 1-go.I 3-become.hot.P-GO sweathouse into in 3-PASS.put.PlO.F 3-because
listenloadingplaying

I’m busy putting stones into the fire, to be taken into the sweathouse when they get hot.

yiidlą́ą́’

3DO-1dpl-drink.it.P

yiilzhóóh

3DO-1dpl-brush/comb.it.I

Yiską́ągo naaltsoos naa deesh’ááł.

tomorrow book 2-for 1-move.SRO.F

Yiską́ągo Na’nízhoozhídi háadish ’adeeshį́į́ł ninízin?

tomorrow Gallup-at where-Q 2-eat.F 2-want.CI

Yooch’ííd wolyéii doo bił bééhózin da.

lie 3-be.called.NI NEG 3-with 3-about.be.known.CI NEG
listenloadingplaying

He is incapable of lying, he does not know what it means to lie.

yíshóó’

3DO-1-brush/comb.it.P