Your search for the postposition -k’ee on account of has returned 9 entries

-k’ee

’Ąąh háá’á wolyéii k’ad doo ’asht’é’égóó bik’ee ntsinisdzá.

credit 3-call.P now neg extremely.neg 3-on-account-of overwhelm.P
listenloadingplaying

I’m really fed up with bills now. (YM 1987:130)

’Ashkii yázhí bee’eldǫǫh yik’ee ’ádadeeznih.

boy little gun 3-on.account.of REFL-3-hurt.P
listenloadingplaying

The little boy hurt himself with the gun. (YM 1987:8)

Dichin bik’ee doo bííchįįd da.

hunger 3-account neg 3-become.hopeless.P neg
listenloadingplaying

On account of famine conditions have become hopeless. (YM 1987:170)

Hak’az bik’ee shíchį́į́h doo ’áháłchįįh da.

listenloadingplaying

My nose is numb with the cold. (YM 1987:42)

K’adę́ę ’ałné’e’áahgo díchin bik’ee shitah ’anahodí’niitłi’.

now noon hunger 3-account 1-among 1-shake.R
listenloadingplaying

When it is nearly noon, I get shaky from hunger. (YM 1987:71)

Ńló bik’ee hooghan góne’ yah ’aniidzood.

hail 3-on account of house areal-in 3-in 1Pl-flee.P
listenloadingplaying

We took refuge from the hail by fleeing into the house.

Shį́į́dą́ą́’ na’niiłkaadgo t’áá ’áháníjį’ ’adeeshch’iłgo bik’ee deelyiz.

listenloadingplaying

Last summer when we were out herding sheep a bolt of lightning struck nearby and gave us a startle. (YM 1987:29)

Shizhé’é bitsą́ądi haashį́į́ yidzaago tł’óó’góó yik’ee naalyiish.

1-father 3-stomach-at something 3-happen.P-GO outside-toward 3-account 2-bend/stoop.CI
listenloadingplaying

My father is going around outside stooped (and holding his stomach) because something happened to it.