An example search has returned 50 entries

’Ajótł’óół laanaa nissin ndi ’aghaa’ shee ’ádin.

4-weave.O hope 3-1-want.CI but wool 3-1-with.me 3-none.NI
listenloadingplaying

I wish to weave, but I don’t have any wool.

’Ashkiísh ’at’ééd yiyiiłtsą́?

boy-Q girl 3-3-see.P
listenloadingplaying

Did the boy see the girl?

’Ałk’idą́ą́’ Diné bikéyah bikáa’gi łį́į́’ bichąą bíighahgo tł’oh deíl’áá ńt’éé’ jiní.

long.ago Navajo.land 3-upon-at horse 3-belly sufficient-GO Pl-3-extend.out.of.sight.SNP hearsay

’áko ’índa

CONJ

-dę́ę́’

-gha

listenloadingplaying

-k’eh + -jí

in a language e.g. diné k’ehjí ’in Navajo’

bik’ídideesdis

3DO-1-wrap.it.around.it.F

Ch’ééh jiyáán hooghangóó dah dii’ągo shee nikihoníłt.

watermelon home-toward up 3-1-move.SRO.P 1-with area-start-rain.P
listenloadingplaying

When I set out for home with the melon it started to rain on me.

Chidí nahideeshnih ndi shibéeso ’ádin.

car 3-1-buy.F but 1-money 3-none.NI

deidiłhį́į́h

pl-3DO-3dpl-melt.it.I

deiilyį́į́h

pl-3DO-1dpl-melt.it.(snow).I

Dibé dził binaashii nanishkaad.

sheep hill 3-across.from 3-1-herd.CI

Dibé dził binániidi da’ałchozh.

sheep mountain 3-slope-at Pl-3-graze.CI
listenloadingplaying

The sheep are grazing on the mountain slope.

Dibé nee hólǫ́, ya’?

sheep 2-with 3-exist.NI Q

didadołjeeh

pl-3DO-2dpl-start.fire.I

dizhdiłjeeh

3DO-4-start.fire.I

dizhdínóołkał

3DO-4-start.to.herd.them.(animals).F

Díí kwe’é biká’ígíí ’índa bik’i’diitą́.

this here 3-on.NOM until.then 3-1.understand.P
listenloadingplaying

All this writing I now understand it.

Doo yéé shaa yánłti’go ndiséts’ą́’į́.

NEG fear 1-to 2-talk.DI-GO 2-1-hear.P

doozhǫǫgo

Dziłghą́ą́’góó deeshááł nissin.

mountain-top-toward 1-go.F 1-want.CI

Gah bik’ee’ taah yí’áhígóó ’eesbąs.

rabbit foot water 3-into1-drive.Prog

hadadínóołchał

pl-3DO-2dpl-card.it.(as.in.wool).F

hadeidoołtééł

pl-3DO-3dpl-carry.him/her.up.out.of.something.F

hadeiniłchaad

pl-3DO-3dpl-card.it.(as.in.wool).I

hadeizgeed

pl-3DO-3dpl-dig.it.out.P

Hastiin nééz doondó’ ndi ’alzhish da.

man tall NEG but 3-dance.DI NEG

hazhnííłchaad

3DO-4-card.it.(as.in.wool).P

háágóó

Jake ’ólta’ b bóhoneedzą́.

Jake education 3-with 3-possible.NI

jííyą́ą́’

3DO-4-eat.it.P

Mósí yázhí bimá yits’ą́ą́’ yóó’ííyá.

kitten 2-mother 3-from away-3-go.P

Na’nízhoozhídę́ę́’ shíká bił ’oolwoł.

Gallup 1-for 3-with 3-drive.I

Na’nízhoozhídi Naasht’éshí ’Atsá’jí yee nááda’alzhish.

gallup.at Zuni.people eagle-way 3-with again-pl-3-dance.R

Nahóółtą́ągo tł’óo’di dizhdółjeeh le’ nízin shicheii.

it.rained-GO outside.at 4-build.fire.O wish 3-3.want.CI my.grandfather
listenloadingplaying

My grandfather wishes to build a fire outside, but it has just rained.

Niísh ’ałdó’ t’áá ’ákwíinínízin?

2-Q also just 2-think.so.NI

Shicheii bighangóó yishááł.

1-grandfather house-toward 1-go.Prog

Shínaaí shikétł’á ’iiyilgo łį́į́’ bikáá’ hasis’na’.

1-older.brother 1-foot-bottom 3-3-boost.P-GO horse 3-top up-1-crawl.P
listenloadingplaying

My older brother boosted me and I got up on the horse’s back.

Shoo sitsóí, da’ Na’nízhoozhigóó nił ’adeeswod?

hey 1-grandson Q Gallup-to 2-with 2-go.F
listenloadingplaying

Hey grandson, are you driving to Gallup?

Sitsiitł’óól tsásk’eh bikáá’ dah yishłééh.

Navajo.hair.tie bed 3-on up 3-1-put.SFO.U

t’óó

Tó Haach’i’dę́ę́’ ’ííyisíí naashá.

Tohatchi-from truly 1-go.CI

Tóógóó łį́į́’ ’ałkéé’ deíkááh.

water-to horse RECIP-behind 3-walk.pl.Prog

Tsxį́įłgo łees’áán ’ádíílííł nimásání nihaa yighááh!

quickly tortilla 3-2-make.F 2.poss-mat.grandma-NOM 1.pl-to 3-come.F

Tł’éédą́ą́’ t’áadoo hazhó’í ’ííłhaazh da léi’ bił nisin.

night.last NEG good 1.sleep.P NEG since sleepy 3-1.desire.NI
listenloadingplaying

I’m sleepy since I didn’t sleep well last night.

yik’íididis

3DO-3-wrap.it.around.it.I

yishóóh

3DO-1-brush/comb.it.I

yiyííshóó’

3DO-3-brush/comb.it.P

Ła’ damóo yę́ędą́ą́’ dah ’iyétł’ónée, k’ad ’ałníí’góó ’eeshtł’óół.

one Sunday past up 3-1-set.P-past now middle-toward 1-weave.Prog