Entry # 3137 has returned 1 entry

trenytidoz[tre’nnytidooz]

thirty-two (modern word)

(Spanish) treinta y dos