An example search has returned 50 entries

’Ach’íí’ ła’ deeshį́į́ł.

rolled.intestine some 1-eat.F
listenloadingplaying

I will eat rolled intestines now and then.

’Ahbínídą́ą́’ t’áadoo ’ííyą́ą́’góó biniinaa wónáásdóó dichin shi’niiłhį́.

morning-past neg 1-eat.P-GO.NEG 3-because soon hunger 1-3-kill.I

’Asdzą́ą́ Báhóózhóní yinishyée dooleeł.

woman happy 1-called.NI FUT

’Ałk’idąą’ ye’iitsoh lei’ jíní “łeeh nideeshbish.”

long.ago giant INDEF 4-say.P ground-into 2-1.roast.F
listenloadingplaying

Long ago, a giant said, “I will roast you in the pit”.

’Áádóó “shiba’ yílwoł”, ní jíní ma’ii.

and.then 1-ahead 2-run.F 3-say.P 4-say.P coyote
listenloadingplaying

And then, “You trot along ahead of me”, Coyote said, they say.

-ta’

-tah, -taa-, -ta-

Béésh náábał dóó haa nízahdi nighan?

windmill and how 3-long.N-at 2-home
listenloadingplaying

How far is your place from the windmill?

Béésh ’áłts’ózí bee ’atsidí bee ’aháníłne’.

wire hammer 3-with 3-1-beat.P
listenloadingplaying

I beat the wire in two with a hammer.

Ch’iyáán bá hooghandi béeso bideená naashnish.

food.store-at money 3-in-exchange.for 1-work.CI

Chidí naat’a’íísh hooghan yikáá’góó ch’ét’a’ doodaii’ dził bąąhgóósh ch’ét’a’?

airplane-Q hogan 3-over-along 3-fly.P or mountain 3-side-along-Q 3-fly.P

dajoodlą́ą́’

pl-3DO-4dpl-drink.it.P

dajííshóó’

pl-3DO-4dpl-brush/comb.it.P

dayiigish

pl-3DO-3dpl-make.one.cut.in.it.I

Dichinísh doodaii’ dibáá’ísh jinízin?

hunger-Q or thirst-Q 3-4-want.NI

diididoołjah

3DO-3-start.fire.F

Díí hastiin tł’ééjí hataałgo bee béého’doolzįįd.

listenloadingplaying

This man became famous as a Night Chant singer.

Díkwíí lá nibeegashii?

how.many-Q 2-cow
listenloadingplaying

I was wondering how many cows you have.

Dlǫ́ǫ́’ ’a’ą́ą́dę́ę́’ hanoolne’ dóó naneesne’.

prairie.dog hole-from stick.head.up.out.P and 3-look.around.P

ha’át’éégóó

listenloadingplaying

where to

haa níłnééz

listenloadingplaying

how long, how tall is it

Hastóíí dóó sáanii k’inááda’didlé.

3-men and 3-women planting.again.PL.R
listenloadingplaying

The men and women are planting again.

Hosh doo jiyą́ą da.

cactus NEG 3-4-eat.DI NEG
listenloadingplaying

One doesn’t eat cactus.

k’asdą́ą́’

K’idadeelyáá nit’éé’ t’óó daazgan, háálá doo nahałtin da.

1pl-plant.P past just 3pl-dry.SPN, because NEG 3-rain.CI NEG

Kinaaldáágóó jidóya’ t’óó ’ílį́.

puberty.ceremony-to 4-go.O hope just think
listenloadingplaying

I wish I could go to the puberty ceremony, just thinking.

ndi

but

neilé

3DO-3-carry.a.ropelike.thing.around.I

neizlá

3DO-3-carry.a.ropelike.thing.around.P

Nidlóóhísh doodaii’ dooísh nidlóoh da?

2-cold.X-Q or NEG-Q 2-cold.X-Q NEG

Nighéí na’ashch’ąą’ígíí níil’į́.

over.there painting-ÍGÍÍ 3-2-du.look.I
listenloadingplaying

We (us two) are looking at that painting.

Nídiiłne’.

3-2-hit.I

Níwe, t’óó bee nídinine’!

stop just 3-with 3-2-play.P

Stop, you are just starting to play with it!

Shá hooł’aah.

1-for areal-2 move-over.I

Shighandóó ndáá’góó ’ada’iisdee’go nihí ’éí t’áá yiike’.

1-home-from war.ceremony-to 3-go.away.P we.du.pl TOP just 1du-remain.behind.P

Shilééch’ąą’í hats’ąą ńdóosht’į́į́ł laanaa nízin yę́ę bik’íníyá.

1-dog areal-away.from 1-hide.O wishful 3-want past 3-1-find.P

T’áadoo hoshíníkéhé.

T’ÁADOO 2-scold.NI-Í

T’áá ká ’adah ’oogeeh (lágo)

Neg down 3-fall.O
listenloadingplaying

See that s/he don’t fall.

T’áá ká baa hojólne’

Neg 3-about 4-tell.O
listenloadingplaying

See that one doesn’t tell it.

T’ááłáhádi neeznádiin dóó ba’aan táá’

one hundred and 3-beyond three

T’iis bąąh nidaohna’.

cottonwood 3-on pl-2dpl-climb.I

Tsékooh góyaa tł’óół bee ’adanásh’nah.

canyon areal-down 3-with 1-climb.down.R

Tsin níbaal yíyah ’ada’atsih.

post tent 3-under 3-3-set posts.I
listenloadingplaying

S/he is setting up posts under the tent to support it.

Tsxį́įłgo łees’áán ’ánílééh; nimásání nihaa níyá!

quickly tortilla 2-make.I 2-mat.grandma 1.pl-to 3-came.P

Yéego ’ííníłta’, shi’awéé’, ’áko nizhónígo ni’dííłtah.

really 2-study.NI 1-baby so well 2-graduate.F

yidoołbish

3DO-3-boil.it.F

yishtł’ó

3DO-1-weave.it.I

Yooch’ííd wolyéii doo bił bééhózin da.

lie 3-be.called.NI NEG 3-with 3-about.be.known.CI NEG
listenloadingplaying

He is incapable of lying, he does not know what it means to lie.

yíníłhį́į́’

3DO-2-melt.it.(snow).P

Łį́į́ bá níníłjooł.

Horse for it T 2-NCM.I

Give the horse some hay.