Your search for the saad ’át’éii -yóó’ away, disappearing, getting lost
biihidzóhí 4 entries

yóó’

Yóó’ ’anáháshyeed.

away SER-1-run.R

Yóó’ ’anáshyeed.

away 1-run.I

Dibé yázhí ła’ yóó’ ’ííyáá ńt’ę́ę́’ tsiyi’di bik’íníyá.

lamb one away 3-go.P past forest-at 3-find.it.P