Your search for the verb yiishjį́į́h become black, get sunburned
has returned 10 entries

Shá bíighah na’ashkǫ́ǫ́’go yiishjį́į́’ lá.

sun proportionate 1-swim.CI-GO 1-sun.burn.I DISC

yideeshjį́į́ł

Future Mode: 1-become.black.F

yiishjį́į́h

Imperfective Mode: 1-become.black.I

néishjį́į́h

Iterative Mode: 1-become.black.R

listenloadingplayingSpeaker: Tyler TinhornlistenloadingplayingSpeaker: Lorene B Legah

I will become black, get sunburned again and again

wooshjį́į́h

Optative Mode: 1-become.black.O

yiishjį́į́’

Perfective Mode: 1-become.black.P

yiishjį́į́ł

Progressive Mode: 1-become.black.Prog

listenloadingplayingSpeaker: Natalie DesideriolistenloadingplayingSpeaker: Lorene B Legah

I am in the process of becoming black, getting sunburned

yiishjį́į́h

Usitative Mode: 1-become.black.U