Your search for the adverb doo --- ndi, doo ndi, ndi --- doo not even, not so much as
biihidzóhí 6 entries

doo --- ndi

doo ndi

ndi --- doo

Awéé’ doo ndó’ yidlóoh da.

baby NEG NDO’ 3-cold.I NEG
’íísíníłts’ą́ą́’loadingplaying

Doo łá’í ndi naash’áa da.

NEG one but 3-1-hold.SRO.CI NEG

Doo ndó’ daatsaah noolin da.

NEG but 3-be.sick.I 3-resemble.NP NEG
’íísíníłts’ą́ą́’loadingplaying