Your search for the saad ’át’éii ch’į́į́góó, ch’ínígóó everything possible without result
biihidzóhí 8 entries

ch’į́į́góó

ch’ínígóó

Ch’į́į́góó ch’ééh tádííyá.

fail in.vain 1-go.P

Ch’į́į́góó ch’ééh tádííyá.

fail in.vain 1-go.P

aad ’át’éii">Ch’į́į́góó baa ntséskees.

fail 3-about 1-think.I

aad ’át’éii">Ch’į́į́góó baa ntséskees.

fail 3-about 1-think.I

Chidí sits’ą́ą́’ hashtł’ish yiih yilwodgo t’áá ch’į́į́góó ch’ééh ’ííł’įįd.

car 1-away mud 3-into 3-go.P-GO just fail in.vain 3-1-act.P

Chidí sits’ą́ą́’ hashtł’ish yiih yilwodgo t’áá ch’į́į́góó ch’ééh ’ííł’įįd.

car 1-away mud 3-into 3-go.P-GO just fail in.vain 3-1-act.P