An example search has returned 100 entries

amɨnanmaŋ

listenloadingplaying

n my wife

anti

listenloadingplaying

n ground

antu

listenloadingplaying

n mouth

atʃanti

listenloadingplaying

n white

aŋkiamai

aŋkiamai
listenloadingplaying

n palm cockatoo

Example: Photo by Brian McCauley / iNaturalist, License: CC-BY-NC via Flickr

aɹɨm

listenloadingplaying

n water

bodanc

bʷabʷɨmɨŋ

listenloadingplaying

n coconut husk

irpm

n coconut palm

iwanidʒikiwe

listenloadingplaying

n head

iɹɨpm

iɹɨpm
listenloadingplaying

n coconut palm tree

kai

listenloadingplaying

n canoe

kaiwi

listenloadingplaying

n daughter

kantɨŋ

listenloadingplaying

n red plant

kantɨŋki

listenloadingplaying

n red plants

kapɨnte

listenloadingplaying

n frogs

kapʷɨn

kapʷɨn
listenloadingplaying

n frog

Example: Photo by snakesrcool / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

karm

n language

karm

n language

karm

n lip

kawi

listenloadingplaying

n small snake

kaɨncik

listenloadingplaying

n small snakes

kilakilagʲenɨŋ

listenloadingplaying

n a kind of parakeet

kiɹɨkʷaiɹ

listenloadingplaying

n 2; two

koŋko

listenloadingplaying

n stairs

kɨnmaŋkalan

listenloadingplaying

n my son

kʷamnot

listenloadingplaying

n 3; three

maltapʷa

listenloadingplaying

n butt

mankankirikɨrɨpʷan

listenloadingplaying

n two arms

mankaŋ

listenloadingplaying

n arm

mayŋi

n beetle

maŋkɨrɨmaŋki

listenloadingplaying

n 4; four

maŋɨntʃanɨ

listenloadingplaying

n back

mban

listenloadingplaying

n 1; one

muɹaŋ

listenloadingplaying

n paddle

mɨla

listenloadingplaying

n moon

mɨnkoŋ

listenloadingplaying

n post

mɨʃekawi

listenloadingplaying

n kind of bird

mʷɨntɨŋki

mʷɨntɨŋki
listenloadingplaying

n milkfish

Example: Photo by kaustubhw / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

nam

listenloadingplaying

n house

namaɹo

listenloadingplaying

n man

nambɨ

listenloadingplaying

n houses

namoratmundakan

listenloadingplaying

n 10; ten

nanmaŋ

listenloadingplaying

n wife

nanmaŋkewi

listenloadingplaying

n my daughter

naŋkil

listenloadingplaying

n fingers

naŋkɨlʲɨm

listenloadingplaying

n finger

nemteraɣaɨn

listenloadingplaying

n two feet

numbrum

listenloadingplaying

n leaf

numpran

n pig

numpʷei

listenloadingplaying

n pigs

numpʷɨn

listenloadingplaying

n pig

nungoro

listenloadingplaying

n 10; ten

nɨmaɹman

listenloadingplaying

n woman

nɨmbi

listenloadingplaying

n leaves

nɨŋkɨrai

listenloadingplaying

n toe

nɨŋkɨrai

listenloadingplaying

n toes

pamɨkulʲi

listenloadingplaying

n legs

pantʃɨ

listenloadingplaying

n fingernails

paɨnpan

listenloadingplaying

n bow

piam

listenloadingplaying

n fishing spear

pʷanma

listenloadingplaying

n husband

tam

listenloadingplaying

n 5; five

tamoŋkatkiɹɨkʷaiɹ

listenloadingplaying

n 7; seven (= five + oŋkat + two)

tamoŋkatmukamɨŋki

listenloadingplaying

n 9; nine ( = five + oŋkat + four)

tamoŋkatnbaŋ

listenloadingplaying

n 6; six (= five + oŋkat + one)

tamɨc

listenloadingplaying

n brownfishes

tamɨn

listenloadingplaying

n brownfish

tarapʷa

listenloadingplaying

n a body part

tmel

listenloadingplaying

n sun

tubunaɹɨm

listenloadingplaying

n hunting spear

tukum

listenloadingplaying

n cormorant

tukunkac

listenloadingplaying

n cormorants

tunum

tunum
listenloadingplaying

n sago palm

Example: Photo by rsmalley / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

tupuk

listenloadingplaying

n sago pancake

tuwi

listenloadingplaying

n sago palms

tuŋkunmʷa

listenloadingplaying

n possum

təmelmɨŋ

təmelmɨŋ
listenloadingplaying

n spotted possum

Example: Photo by crapgame / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

tɨki

listenloadingplaying

n sago string

tɨrɨkaw

listenloadingplaying

n two knees

tɨrɨŋki

listenloadingplaying

n teeth

tɹ̩iŋ

tɹ̩iŋ
listenloadingplaying

n tusk, tooth

Example: photo by K. David Harrison

uɨɹtakai

listenloadingplaying

n turtle

wakapʷa

listenloadingplaying

n hill

wakapʷakoi

listenloadingplaying

n hills

wakɨnɾet

listenloadingplaying

n snakes

wampɨnɨŋ

listenloadingplaying

n flour

wanplaʔemtɨrɨŋ

listenloadingplaying

n tooth

wapʷi

listenloadingplaying

n hair

waŋkanɾi

listenloadingplaying

n pied cormorants

wraŋ

listenloadingplaying

n coconut

wraŋkana

listenloadingplaying

n coconut flesh

wraŋkunu

listenloadingplaying

n coconuts

yaka

yaka
listenloadingplaying

n black possum

Example: Photo by pfaucher / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

yarmuraŋ

n black eel

yarmuraŋ

n black eel

yaw

n road

yuɹa

listenloadingplaying

n dog

ŋai

listenloadingplaying

n mother

ɨntɨm

listenloadingplaying

n black