An example search has returned 100 entries

alik

harimloadingplaying

n

amɨnanmaŋ

harimloadingplaying

n

antu

harimloadingplaying

n

api

harimloadingplaying

n

atʃanti

harimloadingplaying

n

awaki

harimloadingplaying

n

awruk

awruk

n

aŋkiamai

aŋkiamai
harimloadingplaying

n

Example: Photo by Brian McCauley / iNaturalist, License: CC-BY-NC via Flickr

aɹɨm

harimloadingplaying

n

bodanc

bʷabʷɨmɨŋ

harimloadingplaying

n

irpm

n

iwanidʒikiwe

harimloadingplaying

n

kaiwi

harimloadingplaying

n

kalakɨn

harimloadingplaying

n

kantɨmaŋ

kantɨmaŋ
harimloadingplaying

n

Example: Photo by markuslilje / iNaturalist, License: CC-BY-NC-ND via inaturalist.org

kantɨŋki

harimloadingplaying

n

kapɨnte

harimloadingplaying

n

kapʷɨn

kapʷɨn
harimloadingplaying

n

Example: Photo by snakesrcool / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

karm

karm

n

kaɨncik

harimloadingplaying

n

kaɨnkwi

harimloadingplaying

n

kaɨŋ

harimloadingplaying

n

kilakilagʲenɨŋ

harimloadingplaying

n

kwankɨmkʷirikɨrɨpʷal

harimloadingplaying

n

kɨnmaŋkalan

harimloadingplaying

n

kʷamnot

harimloadingplaying

n

makau

makau
harimloadingplaying

n

Example: Photo by rob_palmer / iNaturalist, License: CC-BY-NC-SA via inaturalist.org

mankankirikɨrɨpʷan

harimloadingplaying

n

mankaŋ

harimloadingplaying

n

mayŋi

mayŋi

mayŋi

n

Example: Photo by Daniel Fischer via inaturalist.org

maŋkɨrɨmaŋki

harimloadingplaying

n

maɨntankac

harimloadingplaying

n

maɨnɾa

harimloadingplaying

n

maɹm

harimloadingplaying

n

minʲɨŋ

harimloadingplaying

n

muntuk

muntuk

n

mɨnkoŋ

harimloadingplaying

n

mɨnkoŋkʷɨ

harimloadingplaying

n

mɨʃekawi

harimloadingplaying

n

mʷandʒiŋinkamban

harimloadingplaying

n

namakac

harimloadingplaying

n

namaɹo

harimloadingplaying

n

namoratmundakan

harimloadingplaying

n

nanmaŋkewi

harimloadingplaying

n

naŋkambara

harimloadingplaying

n

naŋkil

harimloadingplaying

n

naŋkɨlʲɨm

harimloadingplaying

n

numbrum

harimloadingplaying

n

numpran

numpran

n

numpʷɨn

harimloadingplaying

n

nɨbʷɹɨn iɹakaʃikiniʒ

harimloadingplaying

n

nɨŋkɨrai

harimloadingplaying

n

nɨŋkɨrai

harimloadingplaying

n

pamu

harimloadingplaying

n

pamɨkulʲi

harimloadingplaying

n

panpan

harimloadingplaying

n

pantʃɨ

harimloadingplaying

n

paɨnpan

harimloadingplaying

n

piam

harimloadingplaying

n

pɹuk

harimloadingplaying

n

tam

harimloadingplaying

n

tamoŋkatkiɹɨkʷaiɹ

harimloadingplaying

n

tamoŋkatkʷamnot

harimloadingplaying

n

tamoŋkatmukamɨŋki

harimloadingplaying

n

tamɨc

harimloadingplaying

n

tarapʷa

harimloadingplaying

n

tmel

harimloadingplaying

n

tubunaɹɨm

harimloadingplaying

n

tukunkac

harimloadingplaying

n

tumbunawinki

harimloadingplaying

n

tunum

tunum
harimloadingplaying

n

Example: Photo by rsmalley / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

tunumunkamba

harimloadingplaying

n

tuŋkunmʷa

harimloadingplaying

n

tɨkai

harimloadingplaying

n

tɨki

harimloadingplaying

n

tɨrɨkʷa

harimloadingplaying

n

tɹ̩iŋ

tɹ̩iŋ
harimloadingplaying

n

Example: photo by K. David Harrison

uɨɹtakai

harimloadingplaying

n

wakapʷakoi

harimloadingplaying

n

wakɨn

harimloadingplaying

n

wakɨnɾet

harimloadingplaying

n

wampɨnɨŋ

harimloadingplaying

n

wanplaʔemtɨrɨŋ

harimloadingplaying

n

waŋkanɾi

harimloadingplaying

n

wraŋ

harimloadingplaying

n

wraŋkunu

harimloadingplaying

n

yaka

yaka
harimloadingplaying

n

Example: Photo by pfaucher / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

yan

harimloadingplaying

n

yarmuraŋ

yarmuraŋ

n

yaw

n

yuɹa

harimloadingplaying

n

ŋai

harimloadingplaying

n

ɨntɨm

harimloadingplaying

n

ɨtambɨnpiam

harimloadingplaying

n