An example search yadzosera 100 entries

#bata

#cheka

verb, transitive

#imba

#kwazisa

#nyarara

#ona

#pinda

verb

#pofomara

#rutsa

#sunda

#svipa

#uya

teererakuzadzisaplaying

#vhara

#vhura

beche

bhegi

bhururuka

teererakuzadzisaplaying

Chakanaka chakanaka, mukaka haurungwe.

teererakuzadzisaplaying

proverb (tsumo) Chinhu chagara chakanaka hachidi kukanganiswa

chipfuva

churu

denderedzwa

teererakuzadzisaplaying

noun

denga

dhadha

teererakuzadzisaplaying

dhamu razara

teererakuzadzisaplaying

phrase

dindingwe

teererakuzadzisaplaying

noun

dongo

dongo
teererakuzadzisaplaying

[LL] noun imba yakatamwa, semuenzaniso pavakadzoka kubva kuhondo

Example: outside Mt Darwin (IM)

dota

teererakuzadzisaplaying

noun

dumbu

teererakuzadzisaplaying

noun

gadheni

gava

noun

gomo

teererakuzadzisaplaying

noun

gurura

hapwa

Hotoki yemukwiri, kuwa netsotso.

proverb (tsumo) Shasha yekuita zvimwe zvinhu inozonyadziswa nekamwe kanhu kadiki-diki uye kakapusa.

icho

teererakuzadzisaplaying

pronoun

imbwa

teererakuzadzisaplaying

noun

kare kare

teererakuzadzisaplaying

phrase

kubvira

kucheka

verb (infinitive)

kudziya

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kufema

verb (infinitive)

kugadzira

verb (infinitive)

kugadzirirwa

verb (infinitive)

kuhetsura

verb (infinitive)

kukama

verb (infinitive)

kukanga

verb (infinitive)

kurova

verb (infinitive)

kushambira

verb (infinitive)

kusimudza

verb (infinitive)

kusvika

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kusvina

verb (infinitive)

kutamba

verb (infinitive)

kutarisa

verb (infinitive)

kutonhora

verb (infinitive)

kutsvaga

verb (infinitive)

kutuma

verb (infinitive)

kutyisa

verb (infinitive)

kuzivana

verb (infinitive)

kuzvarwa

verb (infinitive)

manyoka

mapeche

marwadzo

mazizi

verb

mhembe

mhepo

mhutu

noun

mikoko

moto

teererakuzadzisaplaying

motsi

teererakuzadzisaplaying

numeral

mudzi

teererakuzadzisaplaying

noun

mukono

mukuru

munofara here?

teererakuzadzisaplaying

phrase

musoro

teererakuzadzisaplaying

noun

musoro

teererakuzadzisaplaying

noun

mvura

teererakuzadzisaplaying

noun

Mwana wamambo, muranda kumwe.

teererakuzadzisaplaying

proverb (tsumo) Kana munhu ari mukuru, ngaarege kufunga kuti kwese kwese anoenda nehukuru hwake

ndapota

ndatenda chaizvo

nekuti

njiri

teererakuzadzisaplaying

noun

nyanga

teererakuzadzisaplaying

noun

nyaya

nyoka

teererakuzadzisaplaying

verb

nzeve

teererakuzadzisaplaying

noun

Nzou hairemerwe nenyanga dzayo.

proverb (tsumo) Muridzi wechinhu haatambudzwe nacho nekuti ndechake, uye anochida.

pamusoroi

pano

pfumo

pisa

teererakuzadzisaplaying

verb (imperative)

rudyi

ruoko

teererakuzadzisaplaying

noun

Sango rinopa aneta

proverb (tsumo) Munhu anogona kuzowana chaanga achida paanenge asisina tariro

sere

tanhatu

tete

tsoka

teererakuzadzisaplaying

noun

uri kuitei?

teererakuzadzisaplaying

phrase

uswa

zamu

teererakuzadzisaplaying

noun