An example search yadzosera 100 entries

#batsira

#bika

verb, intransitive

#dema

teererakuzadzisaplaying

#kanda

#nyorova

#nzwa

#pofomara

#seka

#taura

#tengesa

#tiza

#tsauka

#tyisa

#vhima

#vhura

#viga

bhuku idzva

teererakuzadzisaplaying

noun phrase

bhurauni

bhuruu

buri

noun

Chibhorani

Chibhorani

noun

chipoko

demo

fa

teererakuzadzisaplaying

verb (stem)

ganda

teererakuzadzisaplaying

noun

gonzo

verb

gore

teererakuzadzisaplaying

noun

guvi

adjective

guvi

guvi
teererakuzadzisaplaying

noun

huku

teererakuzadzisaplaying

huro

huswa

teererakuzadzisaplaying

noun

hutsi

teererakuzadzisaplaying

noun kupfumbuka

ibwe

noun

ichi

teererakuzadzisaplaying

pronoun

imbwa

teererakuzadzisaplaying

noun

ino

teererakuzadzisaplaying

ishe

teererakuzadzisaplaying

itsvo

jongwe

teererakuzadzisaplaying

noun huku hono

kubvisa zvipfeko

verb (infinitive)

kucheka

verb (infinitive)

kuchena

verb (infinitive)

kuedza

verb (infinitive)

kugara

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kukwazisa

verb (infinitive)

kunhowa

verb (infinitive)

kunyarara

verb (infinitive)

kunzwa

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kuoma

verb (infinitive)

kusimudza

verb (infinitive)

kusunda

verb (infinitive)

mabhanana

maburi

madhadha

majuru

makudo

mangwana

mapazi

marwadzo

mhara

noun

mhembe

mhofu

pronoun 2.sg

mhutu

noun

minzwa

Mukombe

Mukombe

noun

munhu

teererakuzadzisaplaying

[LL] noun

munhurume

munin’ina

muroora

musodzi

musoro

teererakuzadzisaplaying

noun

mwimbi

ndakasvika nezuro

teererakuzadzisaplaying

phrase

ndatenda chaizvo

ndinoda kudya sadza

teererakuzadzisaplaying

phrase

ndinoda nyika yangu

teererakuzadzisaplaying

phrase

nekuti

ngoma

nhenga

teererakuzadzisaplaying

noun

nonoka

nyama

teererakuzadzisaplaying

noun

nzeve

teererakuzadzisaplaying

noun

piri

teererakuzadzisaplaying

numeral

Rega zvipore akabva mukutsva

proverb (tsumo) Kuti munhu azoziva nezvechimwe chinhu, anenge akambochiita.

rinhi

rudyi

sei

shoma

tsoka

teererakuzadzisaplaying

unonzi ani?

teererakuzadzisaplaying

phrase

ura

uri kutyei?

teererakuzadzisaplaying

phrase

vhudzi

teererakuzadzisaplaying

noun

zino

teererakuzadzisaplaying

zino

teererakuzadzisaplaying

noun

ziso

noun

zita

zizi

verb

zvino