Entry # 2922 has returned 1 entry

zhazhi[zh:azhi’ih]

back of the neck, nape of the neck; back of the headnoun