Entry # 2148 has returned 1 entry

paytjame’

adverb

(Spanish) vergonzoso