An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

abẹ

listenloadingplaying

agele

aghọ ara

listenloadingplaying

[aɣͻ ara] noun àwọ̀ [àwɔ̀]

aghọ ọhẹ

listenloadingplaying

noun bàtà [bàtà]

akiko

listenloadingplaying

noun àkùkọ [àkùkɔ]

apara

arhen

lọ [lɔ]

aya

noun ayā [ājā]

aze

àjẹ́ [àʤɛ]

ba

noun bàbá [bàbá]

ba

dì [dì]

buru

bàjẹ́ [baʤɛ]

danho

tọ́́wò [tɔwò]

dinri

sō ōkùn [sō ōkũ]

duro

dúró [dúró]

e

ebi

listenloadingplaying

ēbī [ēbī]

edudu

listenloadingplaying

noun èédú [ědú]

efa

ẹ̀fà [ɛfà]

egbogbo

listenloadingplaying

egun

listenloadingplaying

noun ẹgún [ɛgṹ]

ehigho

listenloadingplaying

epe

bú [bú]

eran ule

listenloadingplaying

noun ewúrẹ́ [ewúrɛ]

erin

rẹ́rìn [rẹrĩ]

eru

ẹ̀rù [ɛrù]

erun

erun

àrun [àrũ]

esin

listenloadingplaying

noun ẹsīn [ɛsĩ]

eta

ẹ̀tā [ɛtā]

ewe

ewe

listenloadingplaying

noun ēwē [ēwē]

eweji

listenloadingplaying

ezinlegwa

méjìlá [méʤìlá]

ezo

listenloadingplaying

noun ejò [eʤò]

ezolegwa

Méjìdínlógún [meʤidi͂logũ]

fe

fẹ́ [fɛ́]

fi

ran [rɔ͂]

fo

fọ̀ [fɔ]

fun

tú [tú]

gbe

gbẹ [gbɛ]

gbigba

gwele

tẹ̀lé [tɛlé]

gwi

rán [ra͂]

iji

listenloadingplaying

noun īgī [īgī]

ile

listenloadingplaying

noun ìlú [ìlú]

inon

inú [inṹ]

ire

tāyò [tājò]

irinmu

listenloadingplaying

noun kōríkō [kōríkō]

irinmu ni

irun

[irũ] noun īruń [īrũ]

ita

listenloadingplaying

[itá] noun ẹ̀wà [ɛ̀wà]

ko

kọ́ [kɔ́]

le

nẹwa

gbà [gbà]

obia

odun

ogba

ogho

listenloadingplaying

noun ìwō [ìwō]

Ogodo

listenloadingplaying

ogun

ohun

ohun

listenloadingplaying

[óhṹ] noun īyọ̀ [ījɔ̀]

okan

oke

listenloadingplaying

noun àpátā [àpátā]

oke oko

listenloadingplaying

oko eyinle

oluku

Olùkùmi

omobinrin

noun ọmọ obìnrin [ɔmɔ obi͂rĩ]

osolobua

otutu

oyan

dùn [dũ]

ozo

listenloadingplaying

noun òjò [òdʒò]

ozu

listenloadingplaying

[ozu] noun ōjú [ōdʒú]

ozu owọ

listenloadingplaying

noun ōjúmọ́ [ōjúmɔ͂]

ra

rà [rà]

rin

rirun

rùn [rũ]

tin

tì [ti]

tito

tūtọ́ [tutɔ]

tutu

rin [rĩ]

ubi

ugbo

ughogho

uhari

listenloadingplaying

noun kàǹgā [ka͂ngā]

uho

listenloadingplaying

[uhó] noun òbò [òbò]

ule uhen

una

listenloadingplaying

noun īná [īna͂]

unzẹ

listenloadingplaying

noun óúnjẹ [óũjɛ]

uro

uza

jà [dЗa]

yewa

rántí [ra͂tí]

zin

jí [ʤí]

ẹbu

ẹdan

listenloadingplaying

noun ọ̀bọ [ɔbɔ]

ẹdọn

listenloadingplaying

noun àáké [àáké]

ẹnin

listenloadingplaying

noun ẹni [ɛni]

ẹnẹ

noun ènìyàn [ènìyã]

ọra

listenloadingplaying

[ͻ̀rà] noun ọ̀rá [ɔ̀rá]