An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

aburo

noun

abẹ

listenloadingplaying

agele

aghọn

listenloadingplaying

noun ìjàpá [ìdʒàpá]

akan

listenloadingplaying

noun

akere

listenloadingplaying

noun ọ̀pọ̀lọ́ [ɔpɔlɔ]

ale

listenloadingplaying

ale

listenloadingplaying

noun īlè [īlè]

anani

arigbo

noun arúgbó [ārúgbó]

awieron

bùjẹ [búʤɛ]

aza

listenloadingplaying

noun ajā [ādʒā]

ba

noun bàbá [bàbá]

bi

tọrọ [tɔrɔ]

biere

bèrè [bèrè]

buru

bàjẹ́ [baʤɛ]

chacha

fún [fũ]

da

dà [dà]

din

dín [di͂]

ebi

listenloadingplaying

ēbī [ēbī]

efifo

ehigho

listenloadingplaying

eka ẹyẹ

ekā [ēkā]

ekpukpu

listenloadingplaying

noun ògīrī [ògīrī]

epe

bú [bú]

eran uli

listenloadingplaying

erighan

eru

ẹ̀rù [ɛrù]

eti

listenloadingplaying

[eti] noun ētí [ētí]

ewe titun

rúwé [ruwe]

eyin efifo

ezelegwa

Mẹ́tàdínlógún [mɛtadi͂logũ]

ezo

ẹ̀jọ [ɛjɔ]

fue

wú [wú]

fun

tú [tú]

funfun

gbe

gbè [gbè]

gbigba

gùn [gũ]

gwele

tẹ̀lé [tɛlé]

gwo

gbẹ́ [gbɛ́]

hihe nze

listenloadingplaying

noun ńdánán [ndanã]

hurun

pā [kpā]

iji

listenloadingplaying

noun īgī [īgī]

ila

listenloadingplaying

[ilá] noun ātā [ātā]

inan

listenloadingplaying

[ínͻ̃́] noun ìkùn [ìkũ]

isa wewe

listenloadingplaying

noun ẹ̀kpà [ɛkpà]

itaba

listenloadingplaying

noun tábà [tábà]

ito

tọ̀ [tɔ]

la

lá [lá]

lu

lù [lù]

megwalelozin

aádọ́ta [aadɔta]

mehanligwa

mi

mo

mu

mū [mũ]

mukan

fọwọ́kàn [fɔwɔka͂]

ninnin

lágbárā [lágbárā]

nẹwa

gbà [gbà]

ode

listenloadingplaying

noun āgbō īlé [āgbō īlé]

ogun

ohan

oka

listenloadingplaying

[ͻkà] noun jééró [ʤero]

oko

listenloadingplaying

noun ōkō [ōkō]

Olùkùmi

listenloadingplaying

ona

ona

listenloadingplaying

noun ònàn [òna͂]

oni

onin

orun

listenloadingplaying

noun ālẹ́ [ālɛ́]

ose

ọ̀rẹ́ [ɔrɛ]

osolobua

owo udo

oyan

dùn [dũ]

oze orun

pa

nàn [na͂]

rin

rìn [rĩ]

rire

fẹ́ràn [fɛ́rã]

so

gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

tito

tūtọ́ [tutɔ]

ubi

udehu

listenloadingplaying

noun àsá [àsá]

ugbo

listenloadingplaying

noun īgbó [īgbó]

uko

listenloadingplaying

uku

ule

listenloadingplaying

noun īlé [īlé]

una

listenloadingplaying

noun īná [īna͂]

unzẹ

listenloadingplaying

noun óúnjẹ [óũjɛ]

urin

listenloadingplaying

noun Īrin [Īrĩ]

uwolo

listenloadingplaying

noun

uwolo

listenloadingplaying

uza

jà [dЗa]

wiwu

zizee

zun

jùlọ [ʤùlɔ]

ẹdan

listenloadingplaying

noun ọ̀bọ [ɔbɔ]

ẹdọn

listenloadingplaying

noun àáké [àáké]

ẹmọn

listenloadingplaying

noun ọtí [ɔtí]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun òbẹ [ɔ̀bɛ]

ọran

listenloadingplaying

[ͻ̀rã̀] noun ọrùn [ɔrũn]

ọwọ

listenloadingplaying

[ͻ́wͻ́] noun ākpá [ākpá]