Entry # 235 has returned 1 entry

mi- nzhää

yesterday

(Spanish) ayer