An example search yadzosera 100 entries

#bhadhara

#chema

verb, intransitive

#dhonza

#donha

#dzoka

#edza

verb

#kama

#mwe

#oma

#pofomara

#seka

baba

teererakuzadzisaplaying

bazi

teererakuzadzisaplaying

bhanana

teererakuzadzisaplaying

bhegi

bhururuka

teererakuzadzisaplaying

bhuruu

bvi

teererakuzadzisaplaying

noun

chigunwe

chipoko

churu

dzombi

noun

fenzi

gumi

gunguwo

teererakuzadzisaplaying

noun

guvi

guvi
teererakuzadzisaplaying

noun

gwa

hanzavadzi

noun

heti

hutsi

teererakuzadzisaplaying

noun kupfumbuka

ina

ino

teererakuzadzisaplaying

kudoka

verb (infinitive)

kudziya

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kudzoka

verb (infinitive)

kufema

verb (infinitive)

kugadzirirwa

verb (infinitive)

kukwiza

verb (infinitive)

kunaka

verb (infinitive)

kunwa

verb (infinitive)

kunyarara

verb (infinitive)

kurasa

verb (infinitive)

kurwara

verb (infinitive)

kutamba

verb (infinitive)

kutambira

verb (infinitive)

kutanga

verb (infinitive)

kutengesa

verb (infinitive)

kuva murombo

verb (infinitive)

kuva nenyota

verb (infinitive)

kuvhura

verb (infinitive)

kuzivana

verb (infinitive)

majuru

makarwe

makomo

makunguwo

makuvi

mangwana

mapako

masikati

teererakuzadzisaplaying

phrase (different from simple noun)

Mateko/Makoko

Mateko/Makoko

noun

matendere

mazino

mbeu

mhandu

teererakuzadzisaplaying

mhofu

mudzi

teererakuzadzisaplaying

noun

Mukombe

Mukombe

noun

muroora

musha

musikana

mutauro

muzukuru

teererakuzadzisaplaying

mwanasikana

teererakuzadzisaplaying

noun

ndinoda kudya sadza

teererakuzadzisaplaying

phrase

ndinofarira sadza

teererakuzadzisaplaying

phrase

nguva yechando

nyama

teererakuzadzisaplaying

noun

nyoka

teererakuzadzisaplaying

verb

nzira

teererakuzadzisaplaying

noun

nzou

noun

Nzou hairemerwe nenyanga dzayo.

proverb (tsumo) Muridzi wechinhu haatambudzwe nacho nekuti ndechake, uye anochida.

piri

teererakuzadzisaplaying

numeral

ruoko

shizha

teererakuzadzisaplaying

noun

shumba

teererakuzadzisaplaying

noun

sviba

tanhatu

tete

tezvara

Totenda maruva tadya chakata

proverb (tsumo) Zviratidzo zvega hazvitiite kuti tigutsikane kuti tatowana zvatiri kuda

tsinga

tsoka

teererakuzadzisaplaying

tsvuku

teererakuzadzisaplaying

adjective

vhudzi

teererakuzadzisaplaying

noun

yero

teererakuzadzisaplaying

adjective

zana

zhinji

teererakuzadzisaplaying

ziso regumbo

zvaita sei?

teererakuzadzisaplaying

phrase

zvose zvakanaka

teererakuzadzisaplaying

phrase