An example search yadzosera 100 entries

#batsira

#edza

verb

#imba

#oma

#pofomara

#rasa

#rova

#rwa

#unganidza

bendekete

chena

teererakuzadzisaplaying

adjective

chigunwe

Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva ari kurwara.

proverb (tsumo) Munhu ari pedyo kana anogara nemunhu ndiye anonyatsoziva zviri kuitika muhupenyu hwemunhu iyeye.

chipfuva

chisarai

churu

dafi

diki

teererakuzadzisaplaying

adjective

dindingwe

teererakuzadzisaplaying

noun

dumbu

teererakuzadzisaplaying

noun

gore

teererakuzadzisaplaying

noun

gurura

guvi

guvi

guvi
teererakuzadzisaplaying

noun

hanga

teererakuzadzisaplaying

noun

hongu

Hotoki yemukwiri, kuwa netsotso.

proverb (tsumo) Shasha yekuita zvimwe zvinhu inozonyadziswa nekamwe kanhu kadiki-diki uye kakapusa.

Huni

Huni

noun

ichi

teererakuzadzisaplaying

pronoun

Imbwa hora, inoziva pekuruma

proverb (tsumo) Munhu ane ruzivo rwunobva pakuita zvinhu kwemakore akawanda haaenzaniswe neachiri mudiki.

itsvo

kare kare

teererakuzadzisaplaying

phrase

kubatsira

verb (infinitive)

kubhadhara

verb (infinitive)

kubvisa zvipfeko

verb (infinitive)

kudzivirira

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive) kuchengetedza

kuedza

verb (infinitive)

kufa

verb (infinitive)

kufuridza

verb (infinitive)

kugadzirira

verb (infinitive)

kugara pasi

verb (infinitive)

kugeza vhudzi

verb (infinitive)

kuneta

kunyarara

verb (infinitive)

kunzwa

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kupofomara

verb (infinitive)

kurodza

verb (infinitive)

kurota

verb (infinitive)

kusimuka

verb (infinitive)

kusunga

verb (infinitive)

kusvina

verb (infinitive)

kuvhima

verb (infinitive)

kuzvarwa

verb (infinitive)

kuzvigeza

verb (infinitive)

kuzvimba

verb (infinitive)

kwete

teererakuzadzisaplaying

adverb

madhadha

majuru

makakanje

makunguwo

marwadzo

mate

mazino

mazizi

verb

mbavha

mbishi

mhofu

pronoun 2.sg

mikono

minzwa

mipata

mufundisi

Mukutanda makudo ndimo mukunonga hohwa

teererakuzadzisaplaying

proverb (tsumo) Paunenge uchiedza kugadzirisa dambudziko, unogona kuwana zvimwewo zvakanaka zvinobva zvaitika.

munin’ina

munzwa

murimi

teererakuzadzisaplaying

murume

teererakuzadzisaplaying

noun

musoro

teererakuzadzisaplaying

noun

mwanasikana

teererakuzadzisaplaying

noun

mwenga

teererakuzadzisaplaying

adjective

ndakasvika nezuro

teererakuzadzisaplaying

phrase

ndeme

nezuro

ngoma

nguva yechando

nhenga

teererakuzadzisaplaying

noun

nyeredzi

teererakuzadzisaplaying

noun

nyuchi

teererakuzadzisaplaying

pfumbawe

pisa

teererakuzadzisaplaying

verb (imperative)

ruboshwe

rwizi

noun

sei

sekuru

tatu

tsinga

unonz’ ani?

teererakuzadzisaplaying

phrase

vhudzi

teererakuzadzisaplaying

noun

zino

teererakuzadzisaplaying

noun

zino

teererakuzadzisaplaying

noun

zuva

teererakuzadzisaplaying

noun