Muenzaniso wetsvago ya .* yadzosera 50 entries

#banha

#bata

#batsira

#bhadhara

#bika

verb, intransitive

#bvarura

#cheka

verb, transitive

#chema

verb, intransitive

#chengetedza

#chera

#da

#dema

teererakuzadzisaplaying

#dhonza

#donha

#dzoka

#edza

verb

#famba

teererakuzadzisaplaying

#fara

#fema

#fidha

#funga

#ga

#hukura

#hwanda

#imba

#ipa

#ita

#kama

#kanda

#kanga

#kurumidza

#kwazisa

#muka

#mwe

#naka

#neta

#nyarara

#nyorova

#nzwa

#om(es)a

teererakuzadzisaplaying

#oma

#ona

#pedza

#pinda

verb

#pisa

#pofomara

#rasa

#rota

#rova

#rutsa

#rwa