Your search for the verb neeshkał herd them along
has returned 3 entries

Díí ’abíní dibé tóógóó neeshkał.

this morning sheep water-to 3-1-herd.Prog

Dibé tóógóó neeshkał.

sheep water-toward 3-1-herd.Prog