Your search for the saad ’át’éii doo yéé --- -í it’s a good thing that, you’re lucky that
biihidzóhí 3 entries

doo yéé --- -í

Doo yéé niiłtsán.

NEG fear .P. 2-1-see-NOM

Doo yéé shaa yánłti’go ndiséts’ą́’į́.

NEG fear 1-to 2-talk.DI-GO 2-1-hear.P