Your search for the verb yishdlą́ drink it
has returned 23 entries

Níwe, tʼáádoo ʼabeʼ tʼóó bee naninéʼhí. Hazhóʼó nidlą́.

stop NEG milk just 3-with 2-play.R-NEG properly 3-2-drink.I

Hodíina’go bááh dootł’izhí deeshį́į́ł dóó ’ahwéé b ła’ deeshdlį́į́ł.

after.a.while-GO bread blue 3-1-eat.F and coffee 3-with some 3-1-drink.F

’Ahwééh ła’ yishdlą́.

coffee some 3-1-drink.I

’Ahwééh náánááshdlą́ą́’.

coffee again-1-drink.R

Ch’ééh jiyáán náshdį́į́h ’áádóó tó náshdlį́į́h.

watermelon again-1-eat.R then water again-1-drink.R

listenloadingplayingSpeaker: Lorene B LegahlistenloadingplayingSpeaker: Lorene B Legah

I eat watermelon then I drink water.

’Ahwééh doo dich’í’ígíí ła’ jóódlą́ą́’.

coffee NEG 3-bitter.NI-NOM some 3-4-drink.O
listenloadingplaying

I want to drink coffee that isn’t bitter.

’Ahwééh ła’ wóshdlą́ą́’.

coffee some 3-1-drink.O

Tó dílchxoshí sits’ą́ą́’ wóódlą́ą́lágo.

soda 1-from 3-1-drink.O don’t
listenloadingplaying

I hope you don’t drink my soda.

dajoodlą́ą́’

pl-3DO-4dpl-drink.it.P

daoohdlą́ą́’

pl-3DO-2dpl-drink.it.P

dayoodlą́ą́’

pl-3DO-3dpl-drink.it.P

deiidlą́ą́’

pl-3DO-1dpl-drink.it.P

joodlą́ą́’

3DO-4-drink.it.P

woohdlą́ą́’

3DO-2dpl-drink.it.P

yiidlą́ą́’

3DO-1dpl-drink.it.P

yínídlą́ą́’

3DO-2-drink.it.P

yishdlą́ą́’

3DO-1-drink.it.P

yoodlą́ą́’

3DO-3-drink.it.P

’Ahwééh bee yishdlį́hígíí bikáá’ ’adání bikáá’ dah yish’ááh.

coffee 3-with 3-1-drink.P-NOM table 3-on up 3-1-put.SRO.U

Damǫ́ǫgo tódilchxoshí yishdlį́į́h.

Sunday-GO soda 3-1-drink.U
listenloadingplaying

On Sundays I drink soda.

’Ahwééh yishdlį́į́h ’áádóó naanishgóó yishááh.

coffee 3-1-drink.U and.then work-toward 3-1-go.U

Shį́įgo ch’ééh jiyáán yishį́į́h ’áádóó tó lą’í yishdlį́į́h.

summer-GO watermelon 3-1-eat.U and.then water lots 3-1-drink.U