Your search for the verb yiishjį́į́h become black, get sunburned
has returned 11 entries

Shá bíighah na’ashkǫ́ǫ́’go yiishjį́į́’ lá.

sun proportionate 1-swim.CI-GO 1-sun.burn.I DISC

yideeshjį́į́ł

FUT-FUT-1-become black, get sunburned.F

yiishjį́į́h

1-become black, get sunburned.I

néishjį́į́h

R mode-1-become black, get sunburned.R

néishjį́į́h

R mode-1-become black, get sunburned.R

wooshjį́į́h

1-become black, get sunburned.O

yiishjį́į́’

1-become black, get sunburned.P

yiishjį́į́ł

1-become black, get sunburned.Prog

yiishjį́į́ł

1-become black, get sunburned.Prog

yiishjį́į́ł

1-become black, get sunburned.Prog

yiishjį́į́h

1-become black, get sunburned.U