Your search for the saad késhdę́ę́’į́ -t’ah in a recess, pocket or enclosed space, undercover
biihidzóhí 4 entries

Ániid iiyą́ą́ ’áko ndi t’ah dichin nisin.

Recently 1-eat.P even then still 3-hungry 1-want.NI

-t’ah

’Awéé’ bimá bit’ah sitį́.

baby 3-mother 3-undercover 3-lying.SPN

’Awéé’ bimá bit’ah sitį́.

baby 3-mother 3-undercover 3-lying.SPN