Your search for the saad késhdę́ę́’į́ -naashii across from, opposite
biihidzóhí 3 entries

’Ólta’di ’áłchíní binaashii sédáago ’ííníshta’.

school-at children 3-across.from 1-sit.SNP 3-read.NI

-naashii

Dibé dził binaashii nanishkaad.

sheep hill 3-across.from 3-1-herd.CI