An example search has returned 50 entries

’Ahwééh bee yishdlį́hígíí bikáá’ ’adání bikáá’ dah yish’ááh.

coffee 3-with 3-1-drink.P-NOM table 3-on up 3-1-put.SRO.U

’Atsį’ísh ’éí doodaii’ łóó’ísh nínízin?

meat-Q or fish-Q 3-2-want.NI

’ałdó’

’áko shį́į́

CONJ

’Ádą́ą́dą́ą́’ásh nishínílnish?

yesterday-Q 2-work.P

-’ąą

-iih

-jigo

Át’ah ’inda shaa náádíídááł.

later 1-to again-2-come.F

Béégashii ndahaniihdi dóola ’ayóí ’ánóolin léi’ t’óó bidánééł’į́į́’.

cattle-NOM pl-3-sell.CI-at bull remarkable 3-resemble.N INDEF just 3-1-look.at.P
listenloadingplaying

At the cattle sale I saw a beautiful bull that I sure wished I had.

bik’ídisoodiz

3DO-2dpl-wrap.it.around.it.P

bik’ídísdis

3DO-1-wrap.it.around.it.I

Ch’ééh jiyáán hastiin baa nahashniihgo ch’ééh ’ííł’įįd ’ahbínídą́ą́’.

watermelon man 3-from 3-1-buy.CI-GO tried in.vain 1-act.P morning-past

Chidí kǫ́ǫ́ ndaajeehígíí t’áá ’ániidígo dahodeezlįįd.

car here 3-run.pl.I-COMP just recently pl-3-become.P
listenloadingplaying

These cars that run around here just recently came into existence, cars are a recent invention.

Chidí k’adę́ę yichxǫǫh lágo naháłnii’.

car almost 3-fall-apart.I altered 3-1-buy.P
listenloadingplaying

I bought a car just as it was about to fall apart.

Da’ naadą́’ísh nee hólǫ́?

Q corn-Q 2-with 3-exist.NI
listenloadingplaying

Do you have corn?

dadoołhį́į́’

pl-3DO-2dpl-melt.it.P

dajoodlą́ą́’

pl-3DO-4dpl-drink.it.P

dazhdidoołhįh

pl-3DO-4dpl-melt.it.F

dego

deiilzhóó’

pl-3DO-1dpl-brush/comb.it.P

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q

didazhdiłjeeh

pl-3DO-4dpl-start.fire.I

dididoołjah

3DO-2dpl-start.fire.F

dizhdidoołjah

3DO-4-start.fire.F

Díí dziłígíí shádi’ááh bich’ijígo ’ałkéé’ ’adíítąąd.

this mountain-Comp southward 3-toward-GO one-behind-another 3Pl-scatter.NP
listenloadingplaying

These mountains are strung out, one behind the other toward the south.

Doo ’ííłta’go biniinaa t’áá ’ałtsojį’ t’áá shídin hazlį́į́’.

neg 1-go.to.school.P-GO 3-because every-up.to just 1-without 1-become.P
listenloadingplaying

I got left out on everything because I did not go to school.

Gohwééh doo ndi łikan da.

coffee NEG but 3-taste-good.NI NEG
listenloadingplaying

The coffee doesn’t even taste good.

Gohwééh haa néeląą’ nee hólǫ́?

coffee how 3-much.N 2-with 4-exist.NI

ha’át’éegi

where (at what particular location)

Haahláyéé ch’íjíghááh.

don’t.dare out-4-come.I
listenloadingplaying

Don’t you dare come out!

hadééłbįįd

3DO-1-fill.something.up.with.it.P

hayííłgizh

3DO-3-cut.it.out.P

Háíshą’ tsinaa’eeł ’áyiilaa lá?

who-Q boat 3-3-make.P DISC

Háíshą’ tsinaa’eeł ’áyiilaa?

who-Q boat 3-3-make.P
listenloadingplaying

Who made a boat?

Hooghan binááshwoł ńt’éé shimá sání shich’ahóóshkeed.

hogan 3-encircling-1-run.Prog past 1-grandmother 1-3-scold.P

jitł’ó

3DO-4-weave.it.I

K’ad shį́į́ deesk’aaz hodooleeł.

now probably cold area-become.F
listenloadingplaying

Now it will probably turn cold.

Kin Łánídiísh ’éí doodago Bee’eldííldahsinildi daats’í naniná?

Flagstaff-at-Q TOP or Albuquerque-at perhaps 2-go.around.CI

Na’nízhoozhídę́ę́’ shíká b ’oolwoł.

Gallup 1-for 3-with 3-drive.I

naa

Nichidí háadish nííníłbą́ą́z?

2-car where-at-Q 3-2-park.P

Nichidí háadishą’ nííníłbą́ą́z

2-car where-at-Q 3-2-park.P

nidasiilkáá’

pl-3DO-1dpl-investigate.it.P

Shicheii béeso bideená naalnish.

1-grandfather money 3-exchange.for 3-work.I

Shilééch’ąą’í hats’ąą ńdóosht’į́į́ł laanaa nízin yę́ę bik’íníyá.

1-dog areal-away.from 1-hide.O wishful 3-want past 3-1-find.P

T’áá hooshch’į’ déshnish.

suddenly 1-start.work.P

ya’

particle for tag questions

yishbéézh

3DO-3-boil.it.P

łah