An example search has returned 50 entries

’Ahwééh doo dich’í’ígíí ła’ jóódlą́ą́’.

coffee NEG 3-bitter.NI-NOM some 3-4-drink.O
listenloadingplaying

I want to drink coffee that isn’t bitter.

’Ak’ah kǫ’ dishtłi’go sédá.

candle 3-1-cause.burn.NI-GO 1-sit.SPN

’Asdzą́ą́ Báhoozhóní yinishyé.

woman happy 1-called.NI

’Ashkiísh ’at’ééd yiyiiłtsą́?

boy-Q girl 3-3-see.P
listenloadingplaying

Did the boy see the girl?

’Atsį́’ísh ’éí doodaii’ łóó’ísh nínízin?

meat-Q or fish-Q 3-2-want.NI

’áko shį́į́ ’índa

CONJ

-á

-ę́ę+-dą́ą́’ (yę́ędą́ą́’)

-nánii

-ta’

Da’ Cubadę́ę́’ tsinaa’eeł nił ní’éél?

Q Cuba-from boat 2-with 3-float.P

daoołhį́į́’

pl-3DO-2dpl-melt.it.(snow).P

dayííłhį́į́’

pl-3DO-3dpl-melt.it.(snow).P

Dá’ák’ehdi t’ah ńt’éé’ t’óó ’ayóigo nahachagii bizhiin yijiłgo yiiłtsą́.

field-at still past just very grasshoppers swarm 4-move.along.Prog-GO 3-1-see.P
listenloadingplaying

To my surprise, I saw a swarm of grasshoppers moving along a field.

deiłhį́į́h

pl-3DO-3dpl-melt.it.(snow).I

didínííłkał

3DO-2-start.to.herd.them.(animals).F

diilbish

3DO-1dpl-boil.it.F

Díí chąą’ shą’ háádę́ę́’ niníyęęzh?

this manure-Q where-from 3-ooze.P

doo ’ashohodéébéézhgóó

doo --- le’ ’át’éégóó

listenloadingplaying

used with the optative mode to produce a meaning roughly equivalent to “proof against”

dó’ --- -ísh łí

Díkwíí lá ninááhai?

how.many Q 2-winter
listenloadingplaying

How old are you?

ha’át’éédę́ę́’

here from

Ha’át’íísh neidiyoołnih nínízin?

who-Q 3-3-buy.F 2-think.NI

ha’naa (Ib. tsé’naa)

Haash nízah kodóó nighanjį’?

how-Q 3-long.N here-from 2-home-to

hadadínóołchał

pl-3DO-2dpl-card.it.(as.in.wool).F

hanii

hanołchaad

3DO-2dpl-card.it.(as.in.wool).I

hazhnííłchaad

3DO-4-card.it.(as.in.wool).P

háajį’

listenloadingplaying

to what point

hádą́ą́’

listenloadingplaying

when [past]

Háísh tsinaa’eeł ’áyiilaa?

who-Q boat 3-3-make.P
listenloadingplaying

Who made a boat?

Kintah góyaa yishááł ńt’éé’ béeso ńdiiłtsooz

areal-down 1-go.Prog past money 3-1-pick.FFO.P

naa

Ndáa’di shizhé’é diné ła’ y ’ahi’niigą́ą’go bita’ niséyá.

summer.ceremony-at 1-father man one 3-with Recip-3-fight.P-GO 3-between 3-1-go.siP
listenloadingplaying

When a man started fighting them with my father at the War Dance, I got in between.

neilé

3DO-3-carry.a.ropelike.thing.around.I

Nizhe’é haash wolyé?

2-father what-Q 3-call.NI

What is your father’s name?

niłhį́į́h

3DO-2-melt.it.(snow).I

néishjį́į́h

R mode-1-become black, get sunburned.R

Sha’áłchíní béeso ’ashladiin baa nínil ńt’éé’ t’ááła’ajį́ ’ałtso yibadooskai.

1-children money 50 3-for 2-put.PlO.P past at-once all 3-3-exhaust.P

Shá bíighah na’ashkǫ́ǫ́’.

sun proportionate 1-swim.CI

Shicheii bighangóó yishááł.

1-grandfather house-toward 1-go.Prog

Táá’ daats’í shinááhaigo Hwéeldi hoolyéégóó sh dah ’adiiná níigo halne’ łeh shicheii.

three maybe 1-year.P-GO Fort.Sumner areal-be.called-toward 1-with start.off 3-migrate.P 3-say.NI-GO
listenloadingplaying

As my grandfather tells it, he was about three years old when he started off with the family on the move to Fort Sumner.

Tsxį́įłgo łees’áán ádíílííł; nimásání nihaa yíghááh!

quickly tortilla 2-make.F 2.poss-mat.grandma-NOM 1.pl-to 3-come.F

Tł’éédą́ą́’ásh nahóółtą́ kééhót’ínígi?

night-past-Q rain.P 2-live.NI-at

yishbéézh

3DO-1-boil.it.I

Ła’ damóo yę́ędą́ą́’ dah ’iyétł’ónée, k’ad ’ałníí’góó ’eeshtł’óół.

one Sunday past up 3-1-set.P-past now middle-toward 1-weave.Prog

Łééchąą’í kin bitł’ááh góyaa ’ałhosh.

dog house 3-under down 3-sleep.NI

Łį́į́’ ’áhidinníłnáago sizį́.

horse Recip-3-opposite-GO 3-du-stand.SPN
listenloadingplaying

The horses stand facing in opposite directions.