Your search for the saad késhdę́ę́’į́ -tsąąh in or during sleep
biihidzóhí 2 entries

-tsąąh

Shínaaí tł’éédą́ą́’ hááhgóóshį́į́ Bilagáanak’ehjí bitsąąh yáłti’.

1-brother night-last somehow English 3-sleep 3-talk.P