Your search for the question expression B-ya’ particle for tag questions
biihidzóhí 10 entries

Doo b bééhózin da ya’?

neg 3-with 3-know.CI neg Q

Da’ Ron saad nináánéíłkaah ya’?

Q Ron word 3-3-investigate.I Q

ya’

Dibé nee hólǫ́, ya’?

sheep 2-with 3-exist.NI Q

Na’nízhoozhígóó deeyá, ya’?

Gallup-toward 2-go.sg.F Q

Na’nízhoozhígóó deeyá, ya’?

Gallup-toward 2-go.sg.F Q

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q