Your search for the adverb V-dooshą’ --- lá, dooshą’ léi’ --- lá, dooshą’ dó’ léi’ --- lá I’ll see to it that, see that
has returned 5 entries

dooshą’ --- lá

dooshą’ dó’ léi’ --- lá

Dooshą’ kót’éego áníléeh da lá.

ensure like.this 2-do.I DISC

dooshą’ léi’ --- lá

Dooshą’ gah t’áá gééd náshdááh lá.

ensure rabbit just without 1-return.I DISC