Your search for the verb ááh beyond, greater than
has returned 9 entries

Shizhé’é bidá’ák’eh ’éí shicheii bidá’ák’eh táadi yilááh ’ánáníłtso.

1-father 3-field TOP 1-grandfather 3-field three-at 3-big 3-again-big.NI
listenloadingplaying

My father’s farm is three times as big as my grandfather’s.

Shizhé’é bidá’ák’eh shicheii bidá’ák’eh táadi yilááh ’ánáníłtso.

1-father 3-field TOP 1-grandfather 3-field three-at 3-big 3-again-big.NI
listenloadingplaying

My father’s farm is three times as big as my grandfather’s.

-lááh

Shí shidá’ák’eh níhígíí bilááh ’áhoníłtéél.

1 1 cornfield 2 COMP 3-wider areal-wide.NI

Shí shighan nihígíí bilááh ’áhoníltso.

1 1-house 2-Comp 3-bigger areal-big.NI
listenloadingplaying

My house is more spacious than yours.

Shidá’í dóola yilááh ’ábóodziil jiní.

1-Uncle bull 3-greater 3-strong.NI 4-say.P
listenloadingplaying

It is said that my uncle is stronger than a bull.

Sitsilí shilááh ’áníłdáás.

my.brother 1-beyond 3-heavy.NI

Britain bikéyahą́ą t’áá ’ałtso ’ahíi’nilgo kéyah United States wolyéhígíí bilááh ’áníłtsxo ńt’éé’.

Britain 3-land just all 3-combine.P-GO land United States 3-call.NI-COMP 3- greater size past.NI
listenloadingplaying

All of the territories of Britain put together is larger than the United States.

Shicheii hastą́diin nááhai yilááhdę́ę́’ ’aníłdįįd.

1-grandfather sixty years 3-beyond-from 3-3-survive.P