Your search for the question expression -sh enclitic for content questions
has returned 41 entries

Yiską́ągo Na’nízhoozhídi háadish ’adeeshį́į́ł ninízin?

tomorrow Gallup-at where-Q 2-eat.F 2-want.CI

-sh

Díidí háísh bichidí?

this who-Q 3-car

Díkwíísh ninááhai?

how.many-Q 2-winter.NI

Ha’át’éegosh náníldzid?

why-Q 2-fear.I

Há’át’íísh hastiin dóó ’at’ééd ’áyiilaa?

what-Q man and girl 3-3-make.P

Ha’át’íísh Mary nayiisnii’?

What-Q Mary 3-to.buy.I

Haa’ísh neezgai?

where-Q 3-hurt.N

Haa’ísh nínígai?

where-Q 2-hurt.I

Háágóósh díníyá?

where-to-Q 2-go.I

Háísh tsinaa’eeł ’áyiilaa?

who-Q boat 3-3-make.P

Mary ha’át’íísh nayiisnii’?

Mary what-Q 3-to.buy.I

Nichidí háadi-sh nííníłbą́ą́z?

2-car where-at-Q 3-2-park.P

Nichidí háadish nííníłbą́ą́z?

2-car where-at-Q 3-2-park.P

Hádą́ą́’sh Mary ’ólta’dę́ę́’ nádzá?

when-past-Q Mary school-from 3-return.P

Mary hádą́ą́’sh ’ólta’dę́ę́’ nádzá?

Mary when-past-Q school-from 3-return.P

Háadish nichidí nííníłbą́ą́z?

where-at-Q 2-car 3-2-.park.P

Nichidí háadish nííníłbą́ą́z?

2-car where-at-Q 3-2-park.P

Nichidísh háadi nííníłbą́ą́z?

2-car-Q where-at 3-2-park.P

Haash nízah kodóó nighanjį’?

how-Q 3-long.N here-from 2-home-to

Díigi ’át’éegoósh ’ájiił’įįh?

this-at 3-be-GO-Q SUP-4-do.P

Ha’a’aahjíísh ’éí doodago ’e’e’aahjíísh nighan?

east-from-Q 2-home TOP or west-from-Q 2-home

Díísh haa yit’éego ’atiin?

this-Q how 3-be.NI road

Daniel hahgosh hidilníísh?

Daniel when-Q 3-start.work.I

Yiską́ągoósh ’adeestsił nínízingo bee na’anishí hasht’enilééh?

tomorrow-Q 1-make.F 2-want.NI-GO tool 3-2-prepare.I

Díkwíísh ninááhai?

how.many-Q 2-winter.NI

Ha’át’íísh biniinaa nanichxǫ’?

what-Q 3-because 2-pout.CI

Ha’át’íísh biniinaa naníchxǫ’?

what-Q 3-because 2-pout.CI

Ha’át’íí́sh baa hane’?

What Q 3-for be.told.CI

Ha’át’íísh baa hane’?

What Q 3-for be.told.CI

Ha’át’íísh neidiyoołnih nínízin?

who-Q 3-3-buy.F 2-think.NI

Ha’at’iish náádaadi’ní?

what-Q again-pl-3-say.I

Ha’át’íísh náádaadi’ní?

what-Q again-pl-3-say.I

Daniel hahgosh hidilníísh?

Daniel when-Q 3-start.work.I

Díidí háísh bichidí?

this who-Q 3-car

Háísh ’ałhosh?

who-Q 3-sleep.I

Háísh bił nanilnish?

who-Q 3-with 2-work.I

Háísh tsinaa’eeł ’áyiilaa?

who-Q boat 3-3-make.P