An example search has returned 50 entries

’Adą́ą́dą́ą́’ ’íítseedgo bee na’anishí hasht’enáshdlééh?

yesterday 1-make.P-GO tool 3-1-put.back.I
listenloadingplaying

Yesterday, I did silverwork, and now I’m putting my tools away.

’Atsį’ísh ’éí doodaii’ łóó’ísh nínízin?

meat-Q or fish-Q 3-2-want.NI

’Ałk’idą́ą́’ ’ayóo nahałtin ńt’éé’.

long.ago very areal-rain.I past

’áyąą

listenloadingplaying

no wonder, little wonder that

-ba’

-ch’ijí

-jigo

-k’ee

-niinaa

bik’ídóhdis

3DO-2dpl-wrap.it.around.it.I

Ch’é’étiingóó naanéhígíí shił bééhózin.

entrance-along 3-play.I-COMP 1-with 3-know.NI

Da’iidą́ągo sitsilí bilééchąą yázhí náneeskaadí ła’ yá yiidiyiisdláád dóó yaa yiizhjaa’.

1Pl-eat.I-GO 1-brother 3-puppy tortilla some 3-tear.P and 3-to 3-3-give.P
listenloadingplaying

While we were eating my little brother tore off pieces of tortilla and gave them (one after another) to his puppy.

daooyą́ą́’

pl-3DO-2dpl-eat.it.P

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q

Díí chizh shá ’ałk’íniishóósh.

this firewood 1-for 3-2-split.I
listenloadingplaying

Split these pieces of wood for me.

Díísh haa yit’éego ’atiin?

this-Q how 3-be.NI road

Díkwíí shą’ ninááhai?

how.many Q 2-winter.NI

doo ndi

doołbish

3DO-2dpl-boil.it.F

Dził bit’áahgi bįįh haalzheeh.

mountain 3-close.to-at deer 3-3-hunting.CI
listenloadingplaying

He’s deer hunting over near the mountain.

díníshkaad

3DO-1-start.to.herd.them.(animals).I

dínółkaad

3DO-2dpl-start.to.herd.them.(animals).I

Ha’át’éego lá ’íiyisíí ’atiinjį’ ’ańdeeshdááł lá?

how Q main road-up.to 1-back-on-go.F DISC

Ha’át’íísh Mary nayiisnii’?

What-Q Mary 3-to.buy.I

Ha’át’íísh nizhé’é nayiisnii’?

what-Q 2-father 3-3-buy.P

haidééłbįįd

3DO-3-fill.something.up.with.it.P

Hak’az bik’ee shíchį́į́h doo ’áháłchįįh da.

listenloadingplaying

My nose is numb with the cold.

hááji

jididoołhįh

3DO-4-melt.it.F

jiłhį́į́h

3DO-4-melt.it.(snow).I

Jooł nits’ą́ą́’ nídiish’aah.

ball 2-away.from up-begin-1-lift.I

Kwe’éshą’ haa nízah nináhálzhishgo nináháltį́į́h?

here-Q how 3-long.N-up.to time.move.R-GO rain.R
listenloadingplaying

How often does it rain here?

Mósí yázhí bimá yits’ą́ą́’ yóó’ííyá.

kitten 2-mother 3-from away-3-go.P

Naalyéhé bá hooghandi t’ah doo dá’deelkaałdą́ą́’ nisingo na’ńle’dii tsį́į́ł shiisxį́ (siisxį́).

trading.post-at just NEG 3-PASS-close.I-past 1-think.N-GO dismay speed 1-3-kill.P
listenloadingplaying

Thinking that the trading post would not be closed I rushed (to get there), but I was out of luck.

Nichidísh háadi nííníłbą́ą́z?

2-car-Q where-at 3-2-park.P

Nizhe’é haash wolyé?

2-father what-Q 3-call.NI

Ńléí dził bighą́ą́’dóó łid yót’ááh yít’i’.

over.there mountain 3-over there smoke to.rise.up into-I.
listenloadingplaying

There’s a column of smoke rising into the sky from the mountaintop.

Shich’ah tsékooh góyaa ’adah b ’ííyol.

1-hat gorge areal-down downward 3-with 3-blow.P

Shichidí t’ahdii yá’át’ééh, ’át’ah ’índa ła’ ninááhideeshnih.

1-car still 3-good.N later one again-3-1-buy.F
listenloadingplaying

My car is stíll good so I won’t buy another one until later.

Shidá’í tsékooh góyaa b ’adáá’áázh.

1-uncle canyon areal-down 3-with 1.go.dual.P

Shilééchąą’í yázhí táa’go tsásk’eh yiyaa ’ahííjéé’.

1-dog small three-comp bed 3-under 3-lie.pl.NP
listenloadingplaying

My three puppies are lying with part of their bodies extending under the bed.

Shilį́į́’ tł’aaká’ii dóó shilį́į́’ biyéél bił tsodizin ’íishłaa.

1-appaloosa and 1-horse 3-saddle 3-with prayer 3-1-make.P

Shiyáázh nihił ’oołbąs dooleeł.

1-son 1pl-with 3-drive.Prog will.be

Tózis biníká dínísh’į́į́’.

bottle 3-through 1-look.X
listenloadingplaying

I’m looking through the glass bottle.

Tł’éédą́á’ dibé ch’íníjéé’ yiists’ą́ą́’ ’áádóó t’óó ńléí tsé deez’áhí bizánághah góne’ ’ahosoolts’ą́ą́’.

last.night sheep out-3-run-Pl.P 3-sound.P and then merely there rock point 3-around areal-in out-are
listenloadingplaying

Last night the sheep got out of the corral and the sound they made disappeared around the point of the ridge.

Tł’éédą́ą́’ ńléí dził bine’jí ’adildííl yiits’a’ ni’.

night-past there mountain 3-behind-way thunder 3-sound.P recall

yishbéézh

3DO-1-boil.it.I

yiyííshóó’

3DO-3-brush/comb.it.P

yiyííyą́ą́’

3DO-3-eat.it.P

yíníshóó’

3DO-2-brush/comb.it.P