An example search yadzosera 50 entries

bavwimi

biga

huro

bukusha

kudya, -dya

bwatilila

nhenga

bwelele

noun

chimilo

noun

chitatu

chiulu

gala

verb

ikamu

ilopa

noun

imbeyu

imvubu

ingoma

ingombeimai

ingumba

inhwizha

ini

inyenyeji

noun

izhisho

noun

jimbo

kola

lema

lya

verb

mabili

mapangu

mapima

mapopoma

matatebakulwana

matategaji

mazhamu

ibwe

minyala

-tonhora

mwananhukajana

mweji

mwempela

numeral

ndibwalo

nyala

pi

pofumala

pya

ta

piri

tatebakulwana

tategaji

unchenje

undoboli

unkwasha

unseche

noun

vuna

imi

XXXX

XXXXX