An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

aba

teererakuzadzisaplaying

noun

aha

teererakuzadzisaplaying

verb

ana-ha

verb

au

teererakuzadzisaplaying

noun

bhabhara

bhara

bushanu

cao-ha

chuii

cu-u

teererakuzadzisaplaying

verb

cun

cwarera

danatsho

dao-hho

dhao-ho

teererakuzadzisaplaying

noun

dumba

dumba xani

dzaa

e-o-wa

gcaa

noun

gcubaa

gee

gloe

teererakuzadzisaplaying

adjective

gudora

gunta

gwi

gxam

gxe cwa

gxobo

hae

ham

hiba

hiba-imjwe

hiho

teererakuzadzisaplaying

pronoun

hinuka

hitshe

huku

humu

noun

ibi

teererakuzadzisaplaying

noun

iyee

jii-du

jira

teererakuzadzisaplaying

noun

jubao

K-a-u

ka

teererakuzadzisaplaying

verb

ka-u

noun

kae-tsha-tsho

kam

teererakuzadzisaplaying

noun

kao

teererakuzadzisaplaying

noun

karee

teererakuzadzisaplaying

noun

kari

teererakuzadzisaplaying

noun

karo

noun

karoo

teererakuzadzisaplaying

verb

kau

klii

teererakuzadzisaplaying

noun

kohora

kue

kum-kau

kumbu

kuni

teererakuzadzisaplaying

noun

kwe-e

maa

teererakuzadzisaplaying

verb

malempe

muu

teererakuzadzisaplaying

verb

namatsho

ncuun

noun

ne gxe tshwa

noun

ngwanaye

nkabe

nuu

teererakuzadzisaplaying

verb

nxaa

teererakuzadzisaplaying

noun

nxoo

teererakuzadzisaplaying

verb

panana

pimboro

sam

teererakuzadzisaplaying

noun

taka

noun

tikwa boka

tiya

teererakuzadzisaplaying

pronoun 1.sg

tsao

teererakuzadzisaplaying

noun

tsau

teererakuzadzisaplaying

noun

tsawaha

tshatsho

tshee

teererakuzadzisaplaying

noun

tshwa

noun

tshwan ira

tsiku

tsini

teererakuzadzisaplaying

noun

tsoo

teererakuzadzisaplaying

noun

tswinye

teererakuzadzisaplaying

adjective

tu

teererakuzadzisaplaying

noun

turuu

uwe uwaha

xai-hi

teererakuzadzisaplaying

verb

xam

teererakuzadzisaplaying

verb

xhana

xhanara

xhao

xharare

adjective

xhoree

teererakuzadzisaplaying

noun

xuu

noun