An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#guma

#itsa

motsi

#iwa

-fara

#ngena

-hombe

anasezara

andichakupi mare

apo

atete

auzi kundiona

bara

murume

bhasikiti

bhegi

bizo

chaya

mudzi

chikokora

-pisa

chingamidza

amai

chirimo

chitsitsinho

-twasanuka

daira

denderedzwa

adjective

doko

adjective

duba

enda kooata

mhuka

fembedza

-tya

fupi

ganda

teererakuzadzisaplaying

noun

garo

-pinza

gava

gumi nerongomuna

hamba

teererakuzadzisaplaying

verb

huni

iva

ganda

kahle

kisa

bvupa

kunaya

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kuri

kuwona

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

mabondhlo

madhuba

madzimainini

madzimambo

makwapa

-zvimba

maodzanyemba

mata

matenga

matiti

fuva

mazino

mbavha

mbhuka

mbuya

mimbiti

mimbure

misodzi

mphepo

noun

muhudho

moto

mukoma ukuru

munzwa

muromo

-kure

mwamuna

mwana

mwanasikana

n’ono

-fa

nasira

musoro

ndombi

nguwa yechando

nwa

verb

nyama

teererakuzadzisaplaying

noun

nyamashi

verb

nyati

ona

-sona

phaphiro

phaphu

pofomara

qonda

reketa

-uraya

rema

remba

saki

santho

sara

chitaka

shumba

sununthuka

taita

tenga

apo

tunda

-dvinya

uta

vakwambo

vamuna

vanun’una

varongomuna

varumbwana

vashanu

vatanthanu

ziyana

mafuta

zveshe

zvigqoko

zvikunwe

zvimbuti

zvirebvu

denga

zvishambidze

-kanda