An example search yadzosera 50 entries

akale

andijakupaimali

anditoziba

bakazwaji

bukula

buvezhuba

chizhumbo

gala

verb

ibwe

verb

idama

huruva

igwisilo

ihaba

ihobe

noun

ijeta

ilota

noun

imbondwe

imhofu

ingombeimai

ingumba

inzilawa

iva

iwhulu

izhou

lema

lukuta

lungano

mabumbulu

makumimabili

makumimashanunabili

maloto

mamai

mangwanolya

mapepe

misebe

mitambiliko

mweji

ose

pronoun

pya

sala

chitaka

sekulu

tema

noun

tema

shoma

tenga

apo

unchenje

unkajindobolwa

unsechelele

noun

XXX

XXXXX

zhiloandijakakubona

zwoto