An example search has returned 88 entries

a talabina

harimloadingplaying

[á tàlàbínà] n.

aural

harimloadingplaying

[óòràl] num.

barak

harimloadingplaying

[baràk] n.

dasna

harimloadingplaying

[dásnà] n.

di na zi

harimloadingplaying

[dinejzi] v.

dodor

harimloadingplaying

[dòdòr] v.

fanalak

harimloadingplaying

[fə̀nɛ̀là[k]] n.

gis

harimloadingplaying

[gís] adj.

iser

harimloadingplaying

[ísěr] n.

kanaf

harimloadingplaying

[kanáf] quant.

kavit

harimloadingplaying

[qavət] pron.

langar

harimloadingplaying

[laŋar] v.

laraf

harimloadingplaying

[lɛraf] n.

lawanas

harimloadingplaying

[láwánás] int.

mangat

harimloadingplaying

[mə́ŋá[t]] adj.

miraut

harimloadingplaying

[míràút] v.

miraw[t]

harimloadingplaying

[miraw[t]] adj.

ninam

harimloadingplaying

[nínám] n.

oxon

harimloadingplaying

[oʁon] n.

popo

harimloadingplaying

[pɔ̀ɔ́pɔ́] n.

raì

harimloadingplaying

[ràì] n.

ruai

harimloadingplaying

[rùài] n.

tali

harimloadingplaying

[tàŋi] n.

tenin

harimloadingplaying

[tènín] adv

vada

harimloadingplaying

[və́dá] n.

varas

harimloadingplaying

[vɛras] adj.

veze

harimloadingplaying

[vězɛ̀ɛ́] v.

yaya

harimloadingplaying

[jɛjà] n.

zangas

harimloadingplaying

[záŋàs] v.

zop

[zòp] n.

zuzuf

harimloadingplaying

[zùzóf] n.

a danam, danam

harimloadingplaying

[dànɛ̀m] n. wara

a val

harimloadingplaying

[á vál] n. hat[pela]

a weu, weu

harimloadingplaying

[wíù] n. dok

aras

harimloadingplaying

[arás] n. solwara

auralavat

harimloadingplaying

[ɔrlavat] num. fo[pela]

aze

harimloadingplaying

[ázê] pron. wanem

bere

harimloadingplaying

[bare] n. pik

bu

harimloadingplaying

[] n. buai

davar

harimloadingplaying

[dàvár] n. ren

di wan

harimloadingplaying

[dí wán [dí wân]] v. go

fangan

harimloadingplaying

[fə̀ŋàŋ] v. kaikai

fat

harimloadingplaying

[fàt] n. mani

flen

harimloadingplaying

[flɛ̀n] n. mun

gurain

harimloadingplaying

[gúràjn] v. lukim

jan

harimloadingplaying

[jɛn] n. pis

kadoxo

harimloadingplaying

[kádóʁó] int. tenkyu

labung

harimloadingplaying

[labɔŋ] n. nait, tudak

lagai

harimloadingplaying

[lagài] adj. haus

lamaf

harimloadingplaying

[lɛ́máf] adv. asde

lapuk

harimloadingplaying

[lapu[k]] adj. bikpela, draipela

las

harimloadingplaying

[lâs] n. kambang

lawas

harimloadingplaying

[láwɛ̀s] v. kam

malas

harimloadingplaying

[malɛs] adj. ret[pela]

manu

harimloadingplaying

[manù(ə)] n. pisin

mara

harimloadingplaying

[marà] n. ai

maravas

harimloadingplaying

[máràvàs] n. tisa

masing

harimloadingplaying

[masiŋ] conj. bilong wanem

mat

harimloadingplaying

[mǎt] v. dai

mazer

harimloadingplaying

[mazɪ́r mazə́r] adj. pulap

milaif

harimloadingplaying

[mílàìf] v. slip

mindaus

harimloadingplaying

[mə́ndáús] adj. wet, i gat wara

mura

harimloadingplaying

[múrà] n. snek

nana

harimloadingplaying

[nánà] n. mama

nes

harimloadingplaying

[nês] pron. husat

ni

harimloadingplaying

[] pron. hangre

nu

harimloadingplaying

[] pron. yu, yupela

nur

harimloadingplaying

[nùr] n. kulau; kokonas

ouru

harimloadingplaying

[óúrú] num. tu[pela]

oxon

harimloadingplaying

[oʁon] n. wesan/wai[t]san

panaran

harimloadingplaying

[pànàràn] n. moning

pìat

harimloadingplaying

[pìàt] v. tok (olsem), spik

putshu

harimloadingplaying

[pútsù] v. pundaun

ravan

harimloadingplaying

[rávàn] n. meri

reti

harimloadingplaying

[rətì] n. man

rexas

[réxàs] v. mi

saxai

harimloadingplaying

[zə̀ɣái] num. wan[pela]

si pana barat

harimloadingplaying

[sí pánà bàrát] v. sindaun

ura

harimloadingplaying

[úrá] n. kukaruk

uring

harimloadingplaying

[úríŋ] n. laus

vanganan

harimloadingplaying

[vɔ́nɛ́n] n. kaikai

vanong

harimloadingplaying

[vanoŋ] v. pinis

vat

harimloadingplaying

[vát] n. ston

yas

harimloadingplaying

[jâs] n. san

zi

harimloadingplaying

[] n. daka

zoxot

harimloadingplaying

[zoxo[t]] v. save

zunum

harimloadingplaying

[zɪ́nʌm] pron. bilong yu

zurugu

harimloadingplaying

[zɪ́rógá] pron. bilong mi