This page has returned 28 entries

ŋa

listenloadingplaying

[ŋa] adjective small

ŋa.a.ne.nɨŋ.fu.ŋa

listenloadingplaying

[ŋa.a.ne.nɨŋ.fu.ŋa] sentence No, I don’t understand you.

ŋa.e

listenloadingplaying

[ŋa.e] adjective thin

ŋi.ram

ŋi.ram
listenloadingplaying

noun eye (of a fish)

ŋɨ.ri.go

listenloadingplaying

noun bark (of a dog)

ŋɨm u.kui.je

listenloadingplaying

sentence The house is hot.

ŋɨn

listenloadingplaying

[ŋɨn] noun house

ŋɨn,la,jim.lɨn

listenloadingplaying

verb phrase to enter the house

ŋɨ̃n.de.ba.o.tom.su.ba.ko.je

listenloadingplaying

[ŋɨ̃n.de.ba.o.tom.su.ba.ko.je] sentence the house is over there

ŋɨ̃n.de.lẽ.da.ri.e

listenloadingplaying

[ŋɨ̃n.de.lẽ.da.ri.e] noun phrase house made of wood

ŋɨ̃n.de.ti.ko.je

listenloadingplaying

[ŋɨ̃n.de.ti.ko.je] sentence the house is here

ŋɨn.ʧa.na

listenloadingplaying

[ŋɨn.ʧa.na] noun phrase old house

ŋo

listenloadingplaying

[ŋo] verb smile

ŋo

listenloadingplaying

verb to laugh

ŋõ.kə.tin

ŋõ.kə.tin
listenloadingplaying

noun priest’s basket

ŋo.la

ŋo.la
listenloadingplaying

[ŋo.la] noun fish

ŋo.la

ŋo.la
listenloadingplaying

noun fish

ŋo.la ɲi.ɸe

ŋo.la ɲi.ɸe
listenloadingplaying

noun guts of a fish

ŋo.la ɲi.ra

ŋo.la ɲi.ra
listenloadingplaying

noun belly of a fish

ŋo.la ɲi.ram

ŋo.la ɲi.ram
listenloadingplaying

noun tail of a fish

ŋo.la ɸe.re

ŋo.la ɸe.re
listenloadingplaying

noun white fish with vertical black bars

ŋo.la tõ.ʤõ

ŋo.la tõ.ʤõ
listenloadingplaying

noun back (of fish)

ŋo.la ʧa.mi

ŋo.la ʧa.mi
listenloadingplaying

noun barbels (fish whiskers)

ŋo.la ʧa.pu

ŋo.la ʧa.pu
listenloadingplaying

noun mouth of a fish

ŋo.la ʧu.ʧi

ŋo.la ʧu.ʧi
listenloadingplaying

noun fish eggs

ŋo.la.de.ja.sa.re.dõ.e

listenloadingplaying

[ŋo.la.de.ja.sa.re.dõ.e] sentence The fish is swimming (in the river).

ŋo.mo.ɲi.fi

ŋo.mo.ɲi.fi
listenloadingplaying

noun lower jaw of fish (on jaw plate)

ŋõ.rõ

listenloadingplaying

verb to play