An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#choka

nyanga

#fuchila

pano

#funa

-geza

#khala

verb

#kondwa

#nango

#nenepa

verb

#ntse

#psa

ruva

#sandza

-kwiza

#tayila

#tota

#tota

-verenga, -rava

#tyola

imi

#welenga

zhinji

#yipa

abemphemwa

achongwe

adziche

ambuya

amebzala

ana mimba

apayi

ayavu

ayavu

banja

batha

bvula, khundula

-bata, -pfunda

bzinkwanisika lini

bzizinji

diso

dzana

dzulo ndilibe kukuwona

figu

fuliza

janja

-erera

kubvumba

noun

kuduwala

kudya

verb

kufuna

nzeve

kufupika

kugopsewa

kukhupuka

kunyado, mulamu

kupapatidza, kuphsinya

-rova, -bhura

kuphuphudza

zino

kuponi

kupsipa

kusamba

-kanda

kutsudzuka

kuyama

-baya, -junga

madzi

noun

mafigu

makhamu

maleliya

maluwa

matsenga

mawutati

mbalami

mimba

mipsapsayila

miyi

mphako

mpheni

mphuno

noun

n’chenje

n’dzulu

nana

nchala

noun

nchala

ng’ango

ng’ango

ng’ombo

ng’ono

nin’dziwa lini

nin’zakupasa masheleni

nkhala

nkhasa

nomwe

nsolo

noun

nthata

ntsiku

ntsiku zentse

ntsodzi

ntsomba

ntswanda

nyakhokho

nyanja

pafupi

pompi

verb

posi

sodza

tambo

tapsva namphepo

teererakuzadzisaplaying

phrase

thandawude

thengo

thika

tukonokono

rhodhi

utati

wuma, wumisa

adjective

zimola